Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme!

FinMeasin uutiskirjeistä saat tietoa uusista hankkeistamme sekä palveluistamme.
Pohjarakentamisen uutiskirje
tilaa uutiskirjeemme
Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmän uutiskirje
tilaa uutiskirjeemme
Kaivosten ympäristödataa sidosryhmäviestintään: Läpinäkyvyyttä ja luottamusta reaaliaikaisella tiedolla

Jaa sidosryhmille luotettavaa ja informatiivista tietoa ympäristövaikutuksista kätevästi ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmän avulla.

Lue artikkeli
Mittatietojen visualisointi: Luo graafeja itse FinMeas Onlinessa

Tutki tehokkaasti eri mittapisteiden välisiä korrelaatioita käyttämällä FinMeas Onlinen edistynyttä graafinrakennustyökalua.

Lue artikkeli
Kenttähavainnot kätevästi talteen mobiililaitteella

FinMeas Onlinen avulla erilaiset visuaaliset havainnot on helppo tallentaa tabletilla tai matkapuhelimella samaan järjestelmään muiden mittatietojen kanssa.

Lue artikkeli
Materia 5/2023: Kaivosten ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä auttaa datan hallinnassa ja raportoinnissa

Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä kerää, hallitsee ja raportoi suuren määrän dataa automaattisesti.

Lue artikkeli
Paavo Koukku palkittiin FinMeasin diplomityöpalkinnolla

Tampereen yliopistosta valmistunut, DI Paavo Koukku, palkittiin vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Lue artikkeli
Materia 3/2023: Kittilän kaivoksen reaaliaikainen patojen seuranta

Kittilän kaivos alkoi vuonna 2020 siirtymään kohti reaaliaikaista monitorointia kehittämällä kokonaisvaltaista patotarkkailujärjestelmää FinMeas Oy:n kanssa.

Lue artikkeli
Patojen monitorointi on keskeinen tekijä kaivosten vastuullisessa toiminnassa

Patojen monitorointi on erittäin tärkeää kaivosteollisuuden vastuullisessa toiminnassa. Kaivokset käyttävät patoja tai altaita veden varastoimiseen ja käsittelyyn, ja nämä rakenteet voivat aiheuttaa ympäristöriskejä, jos niitä ei valvota asianmukaisesti.

Lue artikkeli
Ympäristömonitoroinnin merkitys kaivosten vastuullisessa toiminnassa

Ympäristömonitorointi on olennainen osa kaivosten vastuullista toimintaa, ja sillä on useita myönteisiä vaikutuksia ympäristönsuojelun kannalta.

Lue artikkeli
Automaattinen monitorointi pohjarakentamisen laadunvalvojana

Automaattisella monitoroinnilla on tärkeä rooli pohjarakentamisen projektien sujuvuuden, turvallisuuden ja laadun varmistamisessa.

Lue artikkeli
Kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmä – 5 hyötyä

Laadukas ympäristötarkkailujärjestelmä tekee eri parametrien arvojen tarkkailusta helppoa ja jatkojalostaa valtavasta määrästä dataa esille olennaisen ja tärkeän informaation.

Lue artikkeli
FinMeas Online avuksi kaivosten vesienhallintaan

Vesienhallinta on olennainen osa kaivosten toimintaa. Vettä on kaivoksilla niin luonnon olosuhteissa, kuin pohjavetenä, pintavetenä sekä sadevetenä, mutta myös prosessivetenä.

Lue artikkeli
Roudan seuranta ratarakenteissa automaattisen monitoroinnin avulla

Automaattinen monitorointi mahdollistaa roudan syvyyden sekä routimiselle alttiiden maalajien tilanteen seurannan jatkuvatoimisesti.

Lue artikkeli
Bruk Dejenie palkittiin FinMeasin diplomityöpalkinnolla

Aalto-yliopistosta valmistuneen DI Bruk Dejenien diplomityön aiheena oli stabiloidun saven kyky toimia hiilidioksidivarastona

Lue artikkeli
Automaattinen monitorointi turvallisuuden edistäjänä pohjarakentamisessa

Työmaaonnettomuuksien kautta syntyy pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja. Miten autamme osaltamme turvallisuuden tehostamisessa?

Lue artikkeli
4 vinkkiä monitorointisuunnitelman tekemiseen

Monitorointisuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mm. mittausten tarkoitus, mittauslaitteiston, mittauspisteiden ja mittaustaajuuksien määrittäminen sekä tulosten seuranta.

Lue artikkeli
Painumien hallinnalla ennustettavuutta aikatauluihin

Painumien monitorointi voi muodostua tärkeäksi esimerkiksi kohteissa, joissa rakennetaan erilaisia koepenkereitä. Koepenkereen painuman monitoroinnin ansiosta pystytään ennustamaan tulevia painumia sekä ottamaan nämä huomioon projektin suunnittelussa

Lue artikkeli
Säätilan monitorointi: Esittelyssä sääasema

Tiesitkö, että meidän kauttamme saat myös säätilassa tapahtuvien vaihteluiden havainnointiin ja seurantaan räätälöityjä ratkaisuja, joilla voit tehostaa mm. vesienhallintaa.

Lue artikkeli
Painumatankojen seurannan automatisoinnilla turvallisuutta ja tehokkuutta

Painumaseurantaa tehdään turvallisuuden varmistamiseksi sekä mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Seurantaa voidaan tehdä rakenteille, joissa painumista ei saisi tapahtua sekä rakenteille, joiden painumisen muutoksia halutaan valvoa.

Lue artikkeli
Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä reaaliaikaiseen mittatietojen hallintaan

FinMeasin pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmä on kaivossektorille suunnattu järjestelmä, joka auttaa patojen ja ympäristön automatisoidussa turvallisuuden valvonnassa.

Lue artikkeli
FinMeas palkitsi Ying-Ching Linin kevytsoran käyttöä ratarakenteissa koskevan diplomityön

Aalto-yliopistosta valmistunut, DI Ying-Ching Lin, on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Lue artikkeli
Vesien monitorointi on tärkeässä osassa kaivosten ympäristöriskien hallintaa

Ympäristömonitorointi on tärkeä osa kaivostoiminnan riskienhallintaa, sillä kaivosvesien mukana ympäristön vesistöihin voi päätyä haitallisia aineita.

Lue artikkeli
4 infrarakentamisen kohdetta, joissa riskejä on syytä hallita monitoroinnin avulla

Hyvin suunniteltu automaattinen monitorointi auttaa hallitsemaan epävarmuutta ja parantaa mitoituksen luotettavuutta, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tarkkaa tietoa maaperän ja rakenteiden käyttäytymisestä.

Lue artikkeli
Asennustyön onnistumisen ytimessä ennakkotiedot ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa

Haastattelussa FinMeasin teknologiajohtaja Antti Ryhänen. Laadukas monitorointiratkaisujen asennustyö on yksi FinMeasin toiminnan kulmakivistä

Lue artikkeli
Datan esittäminen monen eri aineiston päällä: GeoTIFF-tuki

FinMeas Online -pilvipalvelussa asiakkaidemme on nyt mahdollista saada mittalaitteiden sijainnit kartalla näkymään GeoTIFF-kuvan päällä.

Lue artikkeli
Patoalueiden turvallisuuden lisäksi myös FinMeas Online kehittyy

Lue uudesta referenssistämme Kittilän kaivoksen uudistuneesta kaivospatojen riskienhallinnasta sekä yhteisestä FinMeas Onlinen jatkuvasta kehitystyöstä.

Lue artikkeli
Juulia Väisäsen kaivospatojen suunnittelua koskeva työ palkittiin Geotekniikan päivässä

Oulun yliopistosta valmistunut, DI Juulia Väisänen, on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Lue artikkeli
FinMeas mukana ainutlaatuisessa tunnelointiprojektissa

FinMeasin teknologia tuottaa Kakolanmäen työmaan tilanteesta reaaliaikaista tietoa, jonka ansiosta rakentamiseen liittyviä haasteita ennakoidaan.

Lue artikkeli
Teorian ja käytännön rajapinnalla syntyy viisasta geotekniikkaa

Geosuunnittelijat työskentelevät teorian ja käytännön maailmojen välimaastossa. Suunnitelmat nojaavat maamekaniikan teorioihin ja laskelmiin, joissa ilmiöt, ennusteet ja mitoitus voidaan esittää numeroin mielivaltaisella määrällä desimaaleja.

Lue artikkeli
Monitorointi: ylimääräinen kulu vai investointi?

Ymmärrys, tieto ja pienempi epävarmuus johtavat varmistettuun turvallisuuteen ja tarjoavat mahdollisuuden rakentamis- ja korjauskustannusten optimointiin.

Lue artikkeli
Monitorointi edistää tierakenteiden turvallisuutta

Monitoroinnin avulla seurataan tapahtuuko havaituissa riskipaikoissa liikettä, ja voidaan ennakoida paremmin tien käyttöturvallisuutta ja korjaustarpeita.

Lue artikkeli
FinMeas palkitsi Maarit Joukaisen geotekniikan alan diplomityöpalkinnolla

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Maarit Joukainen on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä

Lue artikkeli
Lähitapiola: Teknologia tuo rakennusalalle mielenrauhaa

Yhteistyökumppanimme LähiTapiola kertoo, kuinka he kokevat FinMeasin mittauslaitteet innovaationa, joka helpottaa asiakkaiden arkea ja edistää heidän elämänturvaansa.

Lue artikkeli
Siltojen korjaustöiden ajoittaminen ja turvallisuuden valvonta monitoroinnin avulla

Sillan monitoroinnilla tuotetaan tietoa rakenteen käyttäytymisestä, mikä hyödyttää sillan kantavuuden, käyttöiän, käyttömukavuuden ja vaurioiden määrittämistä sekä suunnitteluratkaisujen arviointia.

Lue artikkeli
5 riskiä, jotka voit minimoida automaattisella monitoroinnilla

Automaattisilla mittauksilla saatavan ajantasaisen tiedon avulla voidaan minimoida monia infrarakentamiseen liittyviä riskejä.

Lue artikkeli
Reimarin työmaalla valvotaan ympäristön ja työmaakaivannon turvallisuutta

Reimarin työmaallla viereisten rakennusten sekä kaivantotyön turvallisuudesta huolehtimiseksi  työmaalle investoitiin automaattiset monitorointiratkaisut.

Lue artikkeli
Monitoroinnilla edistetään junaliikenteen turvallisuutta

Ratapenkereitä ei ole alunperin suunniteltu kohtaamaan nykypäivän suuria akselipainoja, ja siksi joillakin pehmeiköillä laskennallinen varmuus radan sortumista vastaan on hyvin pieni.

Lue artikkeli
Automaattista riskienhallintaa työmaakaivannoille

Työmaakaivannoilla monitorointia hyödynnetään erityisesti tukiseinien sivusiirtymien ja ankkurivoimien, huokospaineen ja pohjavedenkorkeuksien seuraamisessa.

Lue artikkeli
SmartWeather seuraa ja ennakoi säätilan vaikutuksia infraprojekteissa

Palvelun kautta saat reaaliaikaiset tiedot sekä ennusteet roudan syvyyden kehittymisestä, lämpötilojen ja sademäärien seurannan sekä niihin liittyvät hälytykset kohonneesta riskitasoista.

Lue artikkeli
Lumi riskitekijänä kattojen painumisessa

Katoille kertyvä lumikuorma voi vaurioittaa kattorakenteita tai pahimmillaan aiheuttaa jopa rakenteiden sortumisia.

Lue artikkeli
Moderni teknologia edistää patorakenteiden seurantaa

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia.

Lue artikkeli
Turvallisempaa kalliorakentamista automaattisilla monitorointiratkaisuilla

Liikkeiden, kallistumien, halkeamien ja liitosten reaaliaikainen automaattinen monitorointi on erityisen tärkeää kaivosrakentamisessa, jossa voimakkaat räjäytys- ja louhintatyöt ovat arkipäivää.

Lue artikkeli
FinMeas palkitsi Mikko Saunin geotekniikan alan diplomityöpalkinnolla

Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskeleva Mikko Sauni on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Lue artikkeli
FinMeas top 10 finalistien joukkoon Kasvu Open 2018 -kilpailussa

FinMeas pääsi top 10 finalistien joukkoon valtakunnallisessa Kasvu Open 2018 -kilpailussa.

Lue artikkeli
FinMeasin teknologia pohjarakentamisen tukena Portuksen työmaalla

Parhaillaan alueella käynnissä ovat kaivu- ja perustustyöt, joiden turvallisuutta valvoo FinMeasin teknologia.

Lue artikkeli
FinMeas valittiin Smart City -Kasvupolun voittajaksi

Yritysten kasvuohjelman Smart City -Kasvupolun voittajaksi on valittu FinMeas Oy. Voitto julkistettiin toisen Kiitoratapäivän päätteeksi 7.6. Jyväskylässä.

Lue artikkeli
NCC luottaa FinMeasin teknologiaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Loukolan sillan korjaustöissä

NCC Suomi Oy tekee parhaillaan töitä Loukolan sillan korjaamiseksi Kyrössä. FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, etteivät sillan perustukset ja rakenne häiriinny töiden aikana.

Lue artikkeli
FinMeasin mittauspalveluja hyödynnetään Tukholman ohitustietöissä

Züblin Scandinavia AB urakoi parhaillaan Tukholman käynnissä olevan ohitustiehankkeen vaativimpiin kuuluvaa urakkaa.

Lue artikkeli
FinMeas yli kolme vuotta yhtäjaksoisesti korkeimmassa AAA-luottoluokassa

Pohjoismaisen luottoluokittaja Bisnode myönsi FinMeas Oy:lle kolmatta vuotta peräkkäin korkeimman luottoluokituksen AAA-ryhmän luokitus.

Lue artikkeli
FinMeas Onlinen 2 miljoonan mittauksen raja rikottiin Skanskan K6-projektissa

FinMeasin mittauspalvelussa, FinMeas Onlinessa, ylittyi helmikuun 12. päivä kahden miljoonan mittauksen raja. Kahdes miljoonas mittaus tehtiin Skanskan K6-projektille, jossa Sörnäisten rantaan rakennetaan ympäristönsä ehdoilla ekotehokas toimitalo.

Lue artikkeli
Monitorointiohje auttaa monitorointisuunnitelman laatimisessa

Suomen geoteknillisen yhdistyksen (SGY) Monitorointitoimikunta on julkaissut monitorointiohjeen, johon on koottu geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet.

Lue artikkeli
FinMeas palkitsi Ville Mäen geotekniikan alan diplomityöpalkinnolla

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Ville Mäki on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Lue artikkeli
Suomen pisimpiin lukeutuvaa rautatiesiltaa peruskorjataan Korpilahdella – FinMeas mukana

Markkulan alikulkusillan työmaan turvallisuutta valvoo tällä hetkellä 5 FinMeasin automaattista inklinometriä. Laitteet asennettiin työmaalle viime viikolla ja mittalaitteiden toimittamaa dataa on voinut sen jälkeen tarkastella FinMeasin web-palvelussa.

Lue artikkeli
FinMeas auttaa rakentamaan älykästä kauppakeskus AINOAA Espoossa

Espoon Tapiolan uusi kauppakeskus AINOA on paitsi täynnä älykkäitä ratkaisuja, myös rakennettu älykkäästi. Kauppakeskuksen viimeisen vaiheen laajennustyöt ovat juuri käynnistyneet ja niiden toteuttamiseen osallistuu Jyväskyläläinen FinMeas.

Lue artikkeli
FinMeas ja LähiTapiola yhteistyöhön

FinMeas on solminut yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa. Tuoreen yhteistyösopimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuoda lisäarvoa asiakkaille.

Lue artikkeli
Automaattinen monitorointi infrarakentamisessa – 5 syytä, miksi se kannattaa

Maa- ja kalliorakenteiden reaaliaikainen mittaaminen on verraten uusi asia. Perinteinen manuaalinen mittaaminen on kallista ja virhealtista eikä sitä siksi tehdä usein. Mittaamatta jättäminen on kuitenkin vielä kalliimpaa.

Lue artikkeli
FinMeas mukana toteuttamassa mittavaa tieprojektia Ruotsissa

FinMeas Oy ja Züblin Scandinavia AB, eritasoliittymän urakoitsija ovat tehneet sopimuksen geoteknisten mittalaitteiden toimittamisesta Akallan työmaalle.

Lue artikkeli
Geotekninen monitorointi auttaa säilyttämään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita

Geoteknistä monitorointia voidaan hyödyntää paitsi uusissa rakennusprojekteissa, myös historiallisissa kohteissa, jotka erityisluonteensa vuoksi usein vaativat laajamittaistakin seurantaa.

Lue artikkeli
FinMeasin automaatti-inklinometrit valvovat Västeråsin satamaprojektin työmaata

Ruotsin Västeråsissa on käynnissä suuri satamauudistus, jossa hyödynnetään myös FinMeasin mittalaitteita. Västeråsin satamauudistuksen taustalla on Ruotsin merenkulkulaitos Sjöfartsverketin Mälaren-projekti.

Lue artikkeli

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    envelopeenter