Materia 5/2023: Kaivosten ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä auttaa datan hallinnassa ja raportoinnissa

Artikkeli julkaistu Materia-lehden numerossa 5/2023.

Kaivoksilla tehdään valtavasti mittauksia patoalueilla sekä ympäristössä. Laaja-alainen tarkkailu auttaa kaivoksia seuraamaan patojensa turvallisuutta sekä ympäristön tilaa ja muutoksia, kuten vesistöjen laatua, maaperän muutoksia, ilmanlaadun ja luonnon monimuotoisuutta. Näiden tietojen avulla kaivosyritykset voivat tunnistaa mm. ympäristövaikutuksiaan ja suunnitella toimenpiteitä niiden vähentämiseksi.

Ympäristö- ja patotarkkailujärjestelmä kerää, hallitsee ja raportoi suuren määrän dataa automaattisesti. Näin ollen kaivosten on helppo seurata mittaustulosten kokonaistilannetta erilaisiin raja-arvoihin ja lupaehtoihin peilaten. Reaaliaikaisen seurannan ja ennusteiden avulla mahdollisten ongelmien kehittyminen havaitaan ajoissa, jolloin on aikaa ratkaista ongelmat ja välttää mahdolliset haittavaikutukset.

”Toimintamme missiona on auttaa asiakasta nostamalla valtavasti datamäärästä esille kaikista olennaisin ja tärkeä informaatio”, kommentoi FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Ajantasainen tieto kokonaistilanteesta visualisoituna

Järjestelmän kulmakivenä on datan visualisointi. Karttapohjainen näkymä havainnollistaa yhdellä vilkaisulla suuremmankin alueen mittausten kokonaistilanteen visualisoiden mittauspisteet laatuun tai hälytysarvoihin perustuvilla väreillä. Näkymästä on helppo havaita poikkeamat ja paneutua niihin tarkemmin, sekä lisätä huomioita, mikäli poikkeaman syy on tiedossa.

Pintavesipisteiden visualisointi laatuvärien mukaan

Erilähteistä tulevan datan saaminen samaan järjestelmään mahdollistaa myös datan yhdistelyn ja jatkojalostamisen. Tämän ansiosta pelkän tietyn lukuarvon sijaan saadaan järjestelmään visualisoitua se kaikista olennaisin tieto. Esimerkiksi pelkän altaan vedenpinnan korkeuden sijaan saadaan visualisesti kerrottua, kuinka paljon altaassa on vettä, kuinka paljon altaassa on tilaa ja millainen muutos on ollut suhteessa haluttuun ajanjaksoon.

”Kaikkien visualisointiemme tarkoituksena on, että kokonaistilanne selviää mahdollisimman helposti. Mutta myös tarkempia yksityiskohtia pääsee tarkastelemaan”, Ylönen toteaa.

Järjestelmän sisällä on myös mahdollista luoda itse graafeja valituista mittapisteistä. Tämä mahdollistaa nopean tavan vertailla eri mittauspisteitä toisiinsa samalla aikaleimalla ja tukee erilaisten syy-seuraussuhteiden rakentamista.

Typen kumulatiivisen kertymän visualisointi

Kätevä apuri myös kentällä

Kenttähavainnot esimerkiksi patokierroksilta voi kätevästi lisätä järjestelmään mobiililaitteen avulla. Havainnot tallentuvat aikaleiman, kuvan, sijaintitiedon sekä käyttäjän määrittelemän värikoodin mukaan. Useammat havainnot muodostavat aikajanan, josta on värikoodien ansiosta helppo huomata poikkeavat havainnot.

Mobiilikäyttö mahdollistaa myös manuaalimittauksen täyttämisen suoraan samaan järjestelmään. Näin voidaan esimerkiksi rakentaa kuvaajia, jotka näyttävät sekä automaatti- että manuaalimittaukset graafissa samassa ajanjaksossa.

Ympäristöraportti valmiiksi muutamassa tunnissa

Ympäristönsuojelulain mukaan kaivostoiminta vaatii aina ympäristöluvan. Ympäristöluvassa määritettävät tarkkailutiedot tulee raportoida säännöllisin väliajoin valvovalle viranomaiselle. Tämän lisäksi kaivoksilla voi olla erilaisia sisäisiä ympäristön tilaan liittyviä raportointikäytänteitä.

Suuren datamäärän vuoksi kaivosten ympäristötarkkailuun liittyvä raportointi voi olla varsin työlästä ja aikaa vievää. Tarvittavan datan kerääminen eri lähteistä, käsittely ja raporttien laatiminen voivat viedä useita päiviä, jopa viikkoja, erityisesti silloin, kun tarkasteltavaa dataa oli runsaasti. Ympäristötarkkailujärjestelmän käyttöönoton jälkeen rakennetaan tarvittaville raporteille raporttipohjat, joiden avulla asiantuntijat saavat halutut raportit automaattisesti sähköpostiinsa.

”Tämän ansiosta asiantuntijat välttyvät raportin manuaaliselta rakentelulta ja pääsevät keskittymään johtopäätösten tekemiseen ja niiden kirjaamiseen raportille valmiiksi tuotujen kuvaajien alle”, Ylönen kertoo.

Asiakkaiden on myös mahdollista rakentaa sidosryhmäkohtaisia näkymiä, jonne voidaan kerätä vain tätä sidosryhmää koskettava olennainen tieto avoimeen näkymään. Tämä luo uusia mahdollisuuksia hyödyntää mittaustietoja myös kaivosten sidosryhmäviestinnässä.

Tarkastele artikkelia Materia-lehdessä.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter