Vesien monitorointi on tärkeässä osassa kaivosten ympäristöriskien hallintaa

Ympäristömonitorointi on tärkeä osa kaivostoiminnan riskienhallintaa. Ympäristövaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi prosessijätevesien ja kuivatusvesien vesistökuormituksesta. Kaivosvesien mukana ympäristön vesistöihin voi päätyä haitallisia aineita, kuten sulfaattia, mangaania, alumiinia, kiintoainesta sekä vesien rehevöitymiseen vaikuttavaa typpiä ja fosforia. Haittaa voi aiheutua myös veden pH:n muutoksista. (THL, 2020.) Kaivoksilla veden laatusuureita on hyvä alkaa seurata jo ennen kaivoksen rakentamista.

FinMeas syventää riskienhallinnan palveluitaan ja tarjoaa nyt ratkaisuja ympäristömonitorointiin. Haluamme olla kanssanne edelläkävijöinä ympäristövastuullisuuden edistämisessä, osoittamisessa ja mittaroinnissa.

Tällä hetkellä FinMeasin tarjoamia vesien laatusuureiden monitoroinnin ratkaisuja ovat:

 • sähkönjohtavuus
 • pH
 • sameus
 • kiintoaine
 • liuennut happi

Muita ympäristömonitoroinnin ratkaisuja ovat:

 • virtaama
 • vedenkorkeus ja lämpötila
 • sääasema
 • kamera

Visuaaliset kuvaajat helpottavat datan tulkintaa

Mittausdata päivittyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmään, joka on FinMeasin asiakkaiden käytössä oleva pilvipalvelu. Palvelun visuaaliset ja selkeät kuvaajat näyttävät mittatiedon helposti tulkittavassa muodossa. Mittaustietojen yhdistäminen sekä edistyneet laskentatoiminnot, kuten kumulatiivisen kertymisen ja virtauspainotteisten keskiarvojen laskeminen helpottavat datan tulkintaa.

Eri mittauksille on myös asetettavissa hälytys- sekä ilmoitusrajat. Mikäli nämä rajat ylittyvät saa kohteen vastuuhenkilö siitä välittömästi tiedon tekstiviestillä sekä sähköpostitse. Palvelussa mittatietojen rinnalla voi tarkastella myös sääasemien dataan perustuvaa sääolosuhdedataa, kuten sademäärää tai routatilannetta. Reaaliaikainen kamerakuva on myös hyödyksi, sillä sitä kautta on helppo tarkistaa, onko uoma jäässä tai onko korkean veden aikaan vesi uomassa vai tulviiko.

Automatisointi helpottaa raportointia

Pato- ja ympäristötarkkailujärjestelmään kerätyille mittatiedoille muodostetaan automaattisesti lähetettävä raportti. Raportti tulostaa halutut kuvaajat toivotuille aikaväleille joko docx- tai pdf-muodossa. Näin saat esimerkiksi kuukausittain mittatietojen kuvaajat automaattisesti valmiina raporttiin, jolloin voit itse kirjoittaa johtopäätökset kuvaajien väliin. Tämä vähentää raporttien tekemiseen kuluvaa manuaalista työaikaa ja on merkittävä apu myös viranomaisraportoinnissa.

Lähteet:
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (2020). Kaivokset vesistöjen kuormittajana. Saatavilla osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/kaivokset-vesistojen-kuormittajana

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

  enter