Automaattinen monitorointi työturvallisuuden edistäjänä pohjarakentamisessa

Rakennusala on työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna vaativa ala, joka poikkeaa muista työn dynaamisuuden ja liikkuvuuden vuoksi (Työsuojelu 2021). Erityisesti viime vuosien aikana rakennusalalla on tehty merkityksellistä työtä työturvallisuuden edistämisen eteen (Työturvallisuuskeskus 2022).

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysin mukaan rakennustyöntekijöiden tapaturmien määrä pysyi vuonna 2021 lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun tehtyjen työtuntien laskun vuoksi. (Tapaturmavakuutuskeskus 2022.)

Miten FinMeas voi osaltaan auttaa rakennusalalla toimivia yrityksiä turvallisuuden tehostamisessa?

Jatkuva seuranta tehostamassa turvallisuutta

Työmaaonnettomuuksien kautta syntyy pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja. Kaivantojen sortumat ovat yksi vakavien, jopa kuolemaan johtavien onnettomuuksien aiheuttajista. Työhön liittyvät vaarat ja riskit ovat olemassa, vaikka sortumiin liittyviä tapaturmia tapahtuu suhteessa harvoin. (Kujala 2019.)

Vuosittain arviolta 50–100 kaivantohankkeeseen joudutaan puuttumaan aluehallintoviraston toimesta (Kujala 2019). Kaivannon seinämän tuennan, luiskan tai porrastuksen lisäksi riskit tämän kaltaisten onnettomuuksien estämiseksi voidaan minimoida ajantasaisella tiedolla, joka mahdollistetaan jatkuvatoimisilla mittauksilla. Näin valvomalla myös korjaavat toimenpiteet pystytään aloittamaan ennen onnettomuuksien tapahtumista.

Ajantasaiset, automaattisesti päivittyvät mittaustiedot auttavat suunnittelijoita tekemään entistä parempia rakennesuunnitelmia sekä varmistamaan rakenteiden mitoitukset. Monitorointi mahdollistaa turvallisuuden valvomisen ohella rakenteiden optimoinnin sekä siitä parhaillaan seuraavat kustannussäästöt.

Kehittyneellä datan hallinnan palvelullamme pienennät projektisi henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen riskien lisäksi myös korvausvastuun tai aikataulun viivästymisen riskejä.

Korvausvastuu ja aikataulupaineet odottamattomien tilanteiden seurauksena

Vaikka onnettomuudet tuottavat itsessään hankaluuksia ja joskus vakaviakin seuraamuksia, on rakennustyömaa vastuussa myös ympäröivän rakennuskannan ja muun ympäristön turvallisuudesta. Ympäristövahinkojen satuttua korvausvastuullisen nimeäminen saattaa tuottaa joskus haasteita. Jatkuva monitorointi toimii tässäkin tilanteessa apuna, sillä sen avulla voidaan tarvittaessa todentaa, onko urakoitsijan toiminnasta koitunut vahinkoa työmaata ympäröiville rakennuksille tai muulle ympäristölle.

Odottamattomat tilanteet, kuten työpaikkatapaturmat ovat haitaksi myös urakka-aikataulun myöhästymisen kannalta. Ajantasaisen tiedon avulla maaperän ja rakenteiden käyttäytymisestä saadaan dataa, joka auttaa ennakoinnissa ja myöhästymistä uhkaavien tilanteiden ehkäisyssä.

Haluatko lisätietoja?

Millaisessa hankkeessa voisimme auttaa teitä turvallisuuden edistämisessä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, keskustellaan yhdessä lisää.

Lähteet:

Kujala, H. (2019). Stoppi sortumille kaivannoissa. Työ, terveys, turvallisuus. Saatavissa: https://tttlehti.fi/stoppi-sortumille-kaivannoissa/.

Tapaturmavakuutuskeskus (2022). Rakennusalan työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun vuonna 2021. Saatavissa: https://www.tvk.fi/uutiset-ja-blogit/uutiset/2022/rakennusalan-tyopaikkatapaturmien-taajuus-kaantyi-nousuun-vuonna-2021/.

Työsuojelu (2021). Rakennusala. Saatavissa: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala.

Työturvallisuuskeskus (2022). Rakennusala. Saatavissa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus/toimialakohtaista-tietoa/rakennusala/.