Monitorointi edistää tierakenteiden turvallisuutta

Teiden kunnossapito on tärkeä osa liikenneturvallisuutta. Väylävirasto ja alueelliset ELY-keskukset huolehtivat valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä (vayla a, 2019). Heikon rahoituksen vuoksi Suomen tieverkko on kuitenkin päässyt rapistumaan, ja 9% liikenteestä kulkeekin huonokuntoisella tieverkolla (Liikennefakta, 2019).

Liikenneturvallisuutta voidaan edistää valvomalla tierakenteita automaattisen monitoroinnin avulla. Tällöin saadaan reaaliaikaisesti selville, tapahtuuko havaituissa riskipaikoissa liikettä, ja voidaan ennakoida paremmin tien käyttöturvallisuutta ja korjaustarpeita.

Tierakenteen kantavuus tarkkailussa

Tierakenteissa seurataan perinteisesti sivusiirtymiä ja painumia. Sivusiirtymien monitoroinnille yleisimpiä käyttökohteita ovat jyrkät luiskat, pehmeikköalueet sekä muut kohteet, joissa on riskejä stabiilisuuden suhteen.

Painumat ovat riesana erityisesti teillä, joiden alla on puupaalurakenteet. Vuonna 1960-1970 rakennetut puupaalurakenteet ovat tulleet tiensä päähän, ja niiden lahoaminen voi aiheuttaa painumia tierakenteeseen. Maaperässä olevan vedenpinnan korkeus vaikuttaa paalulaattojen lahoamiseen. Tienpenkereiden painuminen voi vaurioittaa myös lähellä olevaa ympäristöä, kuten esimerkiksi siltojen perustuksia. (ely-keskus, 2019.) Tällöin järkevää olisikin monitoroida riskirakenteiden painumien lisäksi myös ympäröivän rakennetun ympäristön perustuksia, jotta nähdään vaikuttavatko liikkeet toisiinsa ja aiheutuuko painumista vaaraa muulle ympäristölle.

Myös roudansyvyys, huokosvedenpaine ja pohjaveden korkeus voi vaikuttaa maa-aineksen kantavuuteen ja siksi myös niitä on hyvä tarkkailla kriittisten rakenteiden kohdalla.

soratie

Routimisella on suuri vaikutus teiden kuntoon. Tierakenteet ovat haavoittuvimmillaan keväisin roudan sulamisen aikaan, jolloin rakenteisiin jäänyt vesi alkaa sulaa. Imeytymätön vesi heikentää tien kantavuutta, jolloin suuri painokuorma voi saada tien sortumaan. Täytyy tietää, milloin sulanut vesi on haihtunut ja virrannut pois, jotta raskaiden ajoneuvojen on turvallista käyttää tietä. (vayla b, 2019.) Routadatan seuraaminen on tärkeää kuljetusten logistisen ohjauksen lisäksi esimerkiksi päällystystöiden ja teiden korjaushankkeiden ajoittamisessa, routavaurioselvityksissä, kuntomittausten ohjauksessa sekä alemman tieverkon kelirikkoennusteiden ja painorajoitusten määrittämisessä.

FinMeasin SmartWeather-palvelu seuraa ja ennakoi säätilan vaikutuksia infraprojekteissa. Palvelun kautta saat esimerkiksi reaaliaikaiset tiedot sekä ennusteet roudan syvyyden kehittymisestä sekä lämpötilojen, pakkasmäärän ja sademäärän seurannan. Näin voit reagoida nopeasti säätilavaihteluihin projekteja suunnitellessasi. Yhdistämällä sääolosuhdetiedot muihin mittausdatoihin pääsee tarkastelemaan myös onko sään vaihtelulla merkitystä muuhun mittausdataan.

Reaaliaikaista tietoa riskirakenteista

Automaattinen monitorointi valvoo riskirakenteiden turvallisuutta, sillä tarjolla on aina ajankohtaista tietoa tienrakenteissa tapahtuvista liikkeistä. Näin voidaan seurata esimerkiksi korjausvuoroa odottavan huonohkon tien turvallisuutta tai seurata tapahtuuko työmaan lähellä olevassa rakennetussa ympäristössä muutoksia. Palveluun voidaan asentaa hälytykset haluttujen raja-arvojen ylittyessä, jolloin tie ehditään sulkea kriittisten muutosten vuoksi.

Automaattisella monitoroinnilla on mahdollista saada selville muutosten ajankohdat, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat. Mittalaitteiden rinnalla sääolosuhteiden tarkastelu voi auttaa vielä syvällisemmin ymmärtämään, mistä mahdolliset muutokset johtuvat ja mitä voitaisiin tehdä tien vaurioitumisen ennaltaehkäisemiseksi.

FinMeasin SmartRoad riskienhallinnan ratkaisu

SmartRoad riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset tierakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

"FinMeasin mittauslaitteiden avulla tehtyjen painumalaskelmien ansiosta projektitiimi pystyi ennustamaan tulevia painumia ja ottamaan tämän huomioon tiesuunnittelussa” -Stian Berre, geotekninen suunnittelija, Multiconsult.
Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään väylien turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Keskustele lisää asiantuntijan kanssa!
Sami Ylönen
TkT, Toimitusjohtaja
+358 40 715 3264
sami.ylonen(at)finmeas.com

Lähteet:
Ely-keskus, 2019. Puupaalutus on riskirakenne maanteiden alla. Saatavilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/puupaalutus-on-riskirakenne-maanteiden-alla-uusimaa- 21.1.2019.
Liikennefakta, 2019. Tieverkon kunto. Saaatavilla osoitteessa: https://www.liikennefakta.fi/turvallisuus/tieliikenne/tieverkon_kunto 20.6.2019.
Vayla a, 2019. Tieverkko. Saatavilla osoitteessa: https://vayla.fi/tieverkko#.XS7lhOgzaM8 15.7.2019.
Vayla b, 2019. Teiden kelirikko ja painorajoitukset. Saatavilla osoitteessa: https://vayla.fi/tieverkko/kunnossapito/painorajoitukset#.XS7oxegzaM9 7.5.2019.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter