Painumien hallinnalla ennustettavuutta aikatauluihin

Korkealaatuisen rakentamisen edellytyksenä on maaperän, rakennettavuuden sekä pohjarakenteiden tunteminen. Maaperän ominaisuuksista tarvitaan tietoa useassa eri rakentamisen vaiheessa sekä käyttö- ja kunnossapitovaiheessa. Maamateriaalien ja pohjamaan ominaispiirteet ovat ominaisuuksiltaan vaihtelevia, joka tekee niistä myös suurimman epävarmuustekijän rakentamisessa. Myös maaperän käyttäytyminen on epälineaarista. (Korkiala-Tanttu, 2019.)

Ennustettavuudella resurssitehokkuutta

Painumat teissä, kaduissa ja muissa rakenteissa ovat muodonmuutoksina oleellisia siinä, mitä tulee esimerkiksi infrarakentamisen perustamis- tai kunnossapitotavan valintaan (Korkiala-Tanttu, 2019). Luonnollista on, että muualle kuin kallion varaan perustetut rakenteet painuvat ajan saatossa. Kimmoista, plastista tai tiivistymisestä aiheutuvaa painumaa esiintyy joko suoraan kuormituksen jälkeen alkupainumana, konsolidaatiopainumana, jälkipainumana tai sivusiirtymien aiheuttamana painumana. (Anttolainen, 2016.)

Automaattisen monitoroinnin hyötyinä painumien seurannassa on jatkuva tieto painumista, joka mahdollistaa tulosten jatkuvatoimisen analysoinnin ja johtopäätösten tekemisen joustavasti. Tämä auttaa asiantuntijoita sekä ennakoinnissa että ennustettavuudessa, aikaa ja kustannuksia säästäen. Painumien monitoroinnin ohella huomiota on hyvä kiinnittää myös mahdolliseen painuman epätasaisuuteen, jotta halkeamien muodostuminen pystytään estämään.

FinMeas ratkaisun tarjoajana

Tarjoamme painumien automaattisen valvonnan ratkaisuiksi automaattisen painumaletkun sekä GPS-pohjaisen painumaseurannan.

Automaattista painumaletkua käytetään maaperän liikkeiden valvontaan esimerkiksi rata- ja tierakenteissa. Mittalaite soveltuu lisäksi erilaisten perustusten, täyttömaiden, patojen ja muiden rakenteiden valvontaan sekä kohteisiin, joissa halutaan tietoa useasta eri pisteestä. Myös kaivantotyömaa on painumaletkulle tyypillinen käyttökohde, kun halutaan seurata ympärillä olevien rakennusten perustusten käyttäytymistä.

Satelliittipohjainen painumaseuranta sopii puolestaan erityisesti kohteisiin, jossa painumanopeuden selvittäminen on ajankohtaista. Seurannasta käy ilmi, milloin seuraavaan työvaiheeseen siirtyminen on mahdollista. Tämä vähentää ylimääräistä odotteluaikaa.

Oletko jo lukenut toimitusjohtajamme, Sami Ylösen antaman haastattelun satelliittipohjaiseen painumaseurantaan liittyen? Löydät jutun syyskuun Rakennuslehdestä, numerosta 26.

Automaattisen monitoroinnin tukena toimii datan hallintapalvelu FinMeas Online, josta näet reaaliaikaiset mittaustiedot millä tahansa päätelaitteella. Palvelun kuvaajat esittävät menneet tapahtumat sekä käynnissä olevan tilanteen selkeästi. Ennusteet auttavat tulevaisuuden ennakoinnissa. Myös hälytykset ovat saatavilla nopeasti ja luotettavasti haluttujen raja-arvojen ylityksistä.

Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä hankkeeseenne sopiva ratkaisu.

Lähteet:

Anttolainen, T. (2016). Painuma-, vakavuus- ja stabilointilaskenta GeoCalc – ohjelmistolla. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111268/Anttolainen_Taru.pdf?sequence=1.

Korkiala-Tanttu, L. (2019). Maaperän mekaaniset ja rakennustekniset ominaisuudet ml. routa. Aalto-yliopiston julkinen luentomateriaali. Saatavissa: https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/940814/mod_folder/content/0/Luento-maamateriaalien%20perusominaisuudet.pdf?forcedownload=1.

4 infrarakentamisen kohdetta, joissa riskejä on syytä hallita monitoroinnin avulla

Hyvin suunniteltu automaattinen monitorointi auttaa hallitsemaan epävarmuutta ja parantaa mitoituksen luotettavuutta, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tarkkaa tietoa maaperän ja rakenteiden käyttäytymisestä.

Lue lisää >>

Monitorointi: ylimääräinen kulu vai investointi?

Ymmärrys, tieto ja pienempi epävarmuus johtavat varmistettuun turvallisuuteen ja tarjoavat mahdollisuuden rakentamis- ja korjauskustannusten optimointiin.

Lue lisää >>

Monitorointi edistää tierakenteiden turvallisuutta

Monitoroinnin avulla seurataan tapahtuuko havaituissa riskipaikoissa liikettä, ja voidaan ennakoida paremmin tien käyttöturvallisuutta ja korjaustarpeita.

Lue lisää >>

Automaattista riskienhallintaa työmaakaivannoille

Työmaakaivannoilla monitorointia hyödynnetään erityisesti tukiseinien sivusiirtymien ja ankkurivoimien, huokospaineen ja pohjavedenkorkeuksien seuraamisessa.

Lue lisää >>