Automaattinen monitorointi infrarakentamisessa – 5 syytä, miksi se kannattaa

Maa- ja kalliorakenteiden reaaliaikainen mittaaminen on verraten uusi asia. Perinteinen manuaalinen mittaaminen on kallista ja virhealtista eikä sitä siksi tehdä usein. Mittaamatta jättäminen on kuitenkin vielä kalliimpaa. Pahimmillaan onnettomuudet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja lisäksi vahinkojen taloudelliset vaikutukset nousevat usein merkittäviksi. Automatisoidulla mittaamisella nämä onnettomuudet voidaan kuitenkin välttää, ja lisäksi sen avulla saavutetaan myös runsaasti muita hyötyjä. Tässä artikkelissa on koottuna viisi tärkeintä syytä, miksi automaattinen monitorointi kannattaa niin maa- kuin kalliorakentamisessakin.

1. Automaattinen monitorointi lisää työmaan turvallisuutta

Automaattisten mittausten avulla saatavilla on aina ajantasaista tietoa rakenteissa ja maaperässä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Näin muutoksista saadaan tieto ennakoivasti, ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa, ennen kuin muutokset ehtivät aiheuttaa onnettomuuksia. Ajantasaisen tiedon ansiosta muutokset myös pystytään tarkemmin yhdistämään niiden aiheuttajaan, mikä helpottaa syy-yhteyksien ymmärtämistä.

2. Mittaukset alentavat kustannuksia

Automaattisten mittausten avulla rakenteet voidaan optimoida, sillä kaikkiin epävarmuustekijöihin ei tarvitse varautua mitoituksen kautta. Esimerkiksi tukiseinien ankkurivoimamittauksilla voidaan merkittävästi vähentää tarvittavien ankkurien määrää. Tällöin saavutetaan samaan aikaan sekä parempi turvallisuus että mittavat kustannushyödyt. Kustannukset vähenevät myös siksi, että etäluennan ansiosta mittalaitteita ei tarvitse enää käydä lukemassa paikan päällä. Etäluenta mahdollistaa mittalaitteiden sijoittamisen myös hyvinkin hankaliin ja vaikeakulkuisiin paikkoihin.

3. Automatisoitu monitorointi sujuvoittaa työn tekemistä

Perinteiset manuaalimittaukset vievät paljon henkilötyöaikaa. Mittausten automatisoinnilla säästetään paitsi taloudellisissa kustannuksissa, myös työajassa. Automaattinen monitorointijärjestelmä hoitaa mittaukset vaivattomasti, ja näin työmaalla pystytään keskittymään olennaiseen. Toisin kuin manuaalisissa mittauksissa, automaattisia mittalaitteita ei tarvitse käydä viikoittain paikan päällä tarkistamassa. Tehokkaan monitoroinnin ansiosta myös onnettomuuksien kaltaiset ennakoimattomat tilanteet pystytään välttämään, jolloin työmaalla pysytään hyvin aikataulussa.

4. Viranomaisten vaatimukset täyttyvät

Rakenteet eivät rakennustyömailla aina käyttäydy kuten on etukäteen suunniteltu – ajantasaisella mittaustiedolla suunnittelijat pystyvät tekemään entistä parempia rakennesuunnitelmia. Vastaavasti suurissa korjaustöissä riittävä mittaustieto ja sen pohjalta tehty nykytilan analyysi auttaa tekemään tarkemman korjaussuunnitelman. Automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa sekä työmaiden että niitä ympäröivän rakennuskannan turvallisuus – tämä on erityisen tärkeää suurissa kaupungeissa, joissa rakennetaan tiheään ja myös parhaat kallioresurssit on jo enimmäkseen käytetty. Mittauksilla urakoitsija pystyy tarvittaessa todistamaan viranomaisille, että hänen toimintansa ei ole aiheuttanut vahinkoa työmaan vieressä oleville rakennuksille tai muulle ympäristölle.

5. Dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti

Automaattista monitorointia hyödynnettäessä myös mittausdatan raportointi tapahtuu automaattisesti. Dokumentteja ei siis tarvitse kenenkään erikseen tehdä, vaan järjestelmä hoitaa ne itsenäisesti. Dokumentit myös löytyvät kaikki samasta paikasta – vaikkapa tiedostona omalta tietokoneelta – ja niihin on helppoa palata myöhemmin, mikäli tarve niin vaatii.