Roudan seuranta ratarakenteissa automaattisen monitoroinnin avulla

Junaliikenne voi kärsiä routimisesta

Ratarakenteissa esiintyy massiivista - kokonaistilavuudeltaan muuttumatonta routaa sekä kerrosroutaa, joka aiheuttaa eniten routaongelmia (Väylävirasto 2022). Lumi vaikuttaa roudan syvyyteen sen toimiessa hyvänä lämpöeristeenä. Näin ollen vähälumisena talvena tai kun pakkaset kiristyvät ennen lumentuloa pääsee routa etenemään syvälle maaperään. (Soininen 2013).

Ratarakenteet pyritään tekemään routimattomiksi routaeristeillä, riittävällä rakennekerrosten paksuudella sekä käyttämällä rakennekerroksissa routimattomia maa- ja kiviaineksia. Silti routa pääsee joskus aikaansaaman vaurioita, jotka heikentävät liikennöinnin turvallisuutta sekä mukavuutta (Liikennevirasto 2015). Junaliikenne kärsii viivästyksistä, kun pohjamaan routimisen seurauksena tarvittavat korjaustoimenpiteet aiheuttavat muutoksia raideliikenteen aikatauluihin. Lisäksi rataverkolle joudutaan ajoittain asettamaan nopeus- ja painorajoituksia. (Soininen 2013.)

Monitorointi ennakoinnin apuna

Monitorointiratkaisuilla voi valvoa jatkuvatoimisesti routimiselle alttiiden maalajien tilannetta yhdessä muiden ennakoivien toimenpiteiden kanssa. Automaattinen monitorointi vähentää epävarmuutta ratarakenteiden turvallisuudesta ja tuottaa samalla lisätietoa mahdollisia kunnossapitotoimenpiteitä ajatellen.

Automaattinen monitorointi mahdollistaa roudan syvyyden seurannan, joka tapahtuu esimerkiksi lämpötilaprofiilimittauksella. Lämpötilaprofiilia mitataan tilanteen mukaan sauvalla tai kaapelilla, jonka sisällä on digitaalisia lämpötila-antureita. Mittaussauvan pituus vaihtelee muutamista kymmenistä senteistä useisiin metreihin, kun mittauskaapelin pituus voi olla jopa satoja metrejä.

Tarkat digitaaliset anturit seuraavat sulamista ja jäätymistä, jolloin rakenteen käytöstä pääsee tarkastelemaan lämpötilan muuttuessa. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, josta mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa.

Myös  sääaseman avulla voi seurata ajantasaisesti sääolosuhteiden muutoksia, joiden ansiosta saa roudan syvyyden etenemisen kannalta tärkeää tietoa. Sääasema mahdollistaa ilman lämpötilan, paineen ja kosteuden, tuulen suunnan ja nopeuden, veden ja lumen sadannan, lumen syvyyden, säteilyn ja haihdunnan mittauksen.

Kaipaatko ratkaisuja roudan seurantaan?

Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Lähteet:

Liikennevirasto (2015). Routa ja routiminen ratarakenteissa. Saatavissa: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121499/lts_2015-22_978-952-317-089-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Soininen (2013). Ratojen routaongelmat Suomessa. Diplomityö. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/30174/master_soininen_suvi_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Väylävirasto (2022). Ratojen routavauriot. Saatavissa: https://vayla.fi/kunnossapito/rataverkon-kunnossapito/routavauriot.