Automaattista riskienhallintaa työmaakaivannoille

Rakentamisella menee tällä hetkellä hyvin. Kaupungistuminen näkyy työmaina, jotka koristavat jatkuvasti ympäristöämme.

Työmaakaivantojen suunnittelu vaatii tarkkuutta

Työmaakaivantojen toteutus vaatii aina huolellista suunnittelua. Se ei aina ole kuitenkaan helppoa, sillä esimerkiksi sään olosuhdemuutokset, kuten sade, routa ja jäätynyt maa, voivat aiheuttaa maaperässä muutoksia. Näin kiinteäkin maa-aines voi muuttua ajan saatossa juoksevaksi. Maan alta voi kaivuvaiheessa myös paljastua rakenteellisia yllätyksiä, jotka vaikuttavat maan kantavuuteen. Koskaan ei kannata luottaa siihen, ettei maa ole ennenkään sortunut, sillä harmittoman hitaastikin vyöryvä maa-aines aiheuttaa sortuessaan hengenvaarallisen puristuksen ihmiskehoon. (rakennustieto.fi.)

Kaivantotyöt määritellään vaarallisiksi töiksi. Liikenneviraston (nykyinen Väylä) vuonna 2013 tekemässä selvityksessä käy ilmi, että Tapaturmavakuutuskeskuksen työpaikkaonnettomuuuksien tutkinnan (TOT) raporttien mukaan infra-alalla on sattunut noin 50 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa 2000-luvulla. Näistä seitsemän on johtunut kaivannon sortumisesta.

Kaupungistuminen ajaa rakentamaan entistä haastavampiin paikkoihin. Työmaakaivannon oman turvallisuuden huolehtimisen lisäksi on tärkeää varmistaa, ettei lähistöllä oleva ympäristö kärsi työmaasta. Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat esimerkiksi:

  • syvät hienorakeisten tai eloperäisten maalajien alueelle sijoittuvat kaivannot
  • karkearakeisten tai moreenimaalajin alueella olevat syvät kaivannot
  • naapurirakennuksen vieressä sijaitsevat kaivannot
  • pohjaveden alapuolelle ulottuvat kaivannot
  • yli 2 m syvän maakerroksen läpi kallioon ulottuvat kaivannot
  • kaivannot, joihin kohdistuu tärinää
  • kaivannot, joissa sovelletaan uusia menetelmiä

(Hietavirta ym. 2011)

Työmaakaivantojen riskikohdat

Työmaakaivannoilla monitorointia hyödynnetään erityisesti tukiseinien sivusiirtymien ja ankkurivoimien, huokospaineen ja pohjavedenkorkeuksien seuraamisessa.

Sivusiirtymiä, jotka altistavat maa-aineksen kantavuuden heikentymiselle, monitoroidaan automaatti-inklinometrillä. Se asennetaan kovaan maaperään pystysuoraan siten, että se liikkuu ja taipuu maaperän kerrosten liikkeiden mukaan. Automaattisen monitoroinnin avulla siirtymien ajankohdat saadaan selville, mikä auttaa tunnistamaan myös muutosten aiheuttajat.

Tukiseinien ankkurivoimia monitoroidaan, sillä voimien ennakoimaton kasvu lisää kaivantojen onnettomuusriskiä. Voima ei saa myöskään laskea, koska silloin ankkuri ei enää tue seinää. Yhteen FinMeasin keskusyksikköön voidaan kytkeä useita kuormitusvoimia mittaavia Load cell –antureita. Näillä automaattisilla mittauksilla voidaan varmistaa, että tieto sallittujen ankkurivoimien ylittymisestä tai alittumisesta saadaan saman tien. Näin saadaan jatkuva varmuus kaivantojen tuennan riittävyydestä. Mittauksia hyödyntäen on mahdollista optimoida käytettävien ankkureiden määrää ja kokoa sekä näin ollen säästää kustannuksissa. Myös ulkoisiin kuormitustekijöihin, kuten routaan voidaan varautua paremmin.

Huokosvedenpainemittauksia käytetään pohjasuunnittelun tukena sekä paalutustöiden turvaamisessa. Huokospaineen nopea nousu esimerkiksi paalutustyömaalla saattaa aiheuttaa maaperän kantavuuden romahtamisen, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen. Automaattinen monitorointi tarjoaa jatkuvan ja ajantasaisen tiedon huokospaineen muutoksista.

Pohjaveden korkeuden monitoroinnilla voidaan seurata reaaliaikaisesti mahdollisia vedenkorkeuden muutoksista. Pohjaveden korkeus ei saa laskea määriteltyä tasoa matalammalle, sillä lasku voi aiheuttaa ongelmia ympäristölle. Mikäli pohjavesi laskee, ja laskun oletetaan johtuvan työmaakaivannosta, voi toimija joutua korvausvastuuseen.  FinMeas Online-palveluun tallentunut data pohjaveden korkeudesta voi tässä tilanteessa auttaa toimijaa todistamaan, ettei lasku johdu työmaakaivannon toiminnasta.

FinMeas Online tuo mittatiedot luoksesi

FinMeas Onlinesta näet reaaliaikaiset mittaustiedot millä tahansa päätelaitteella. Mittalaitteen keskusyksikkö siirtää mittaustiedot automaattisesti FinMeas Onlineen, joten dokumentaatio syntyy ja tallentuu automaattisesti. Palvelun selkeät kuvaajat esittävät tilanteen nopeasti ymmärrettävällä tavalla.

Palveluun on helppo asettaa hälytysrajat – kun mittatieto ylittää tai alittaa ennalta määritellyt arvot, kohteen vastuuhenkilö saa siitä välittömästi hälytyksen mobiililaitteeseensa. Näin vaaratilanteet voidaan ennakoida ajoissa. Etäluettavuus vähentää virheitä, turhaa työtä ja kustannuksia.

SmartWall riskienhallinnan ratkaisu työmaakaivannoilla

SmartWall riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset työmaakaivantojen monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Ankkurivoimien ja siirtymien mittauksilla olemme voineet varmistaa, että siirtymät pysyvät sallituissa rajoissa mahdollisimman pienellä ankkurimäärällä. Ilman mittauksia ankkureita on yleensä käytetty enemmän kuin olisi tarvetta – eikä siltikään ole ollut täyttä varmuutta rakenteiden turvallisuudesta.” - Tarmo Tarkkio, johtava geoteknikko, Skanska Infra

Ota yhteyttä ja pääset keskustelemaan asiantuntijan kanssa.

Yhteystiedot

Sami Ylönen
TkT, Toimitusjohtaja
+358 40 715 3264
sami.ylonen(at)finmeas.com

Lähteet:

Hietavirta, J., Niskanen, T., Patrikainen, H., Päivärinta, K. & von Hertzen, P. 2011. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2011–2012. (1. painos). Rakennusalan kustantajat RAK Kustannusyhtiö Moreeni, Vantaa.

Liikennevirasto, 2013. https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lts_2013-09_vaara_vaanii_web.pdf

Rakennustieto.fi https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150404.pdf

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter