Case Kittilän kaivoksen ympäristötarkkailu

Ympäristöraportoinnin automatisointi tehostaa asiantuntijoiden työtä

Agnico Eagle Finland Oy on kultakaivos Kittilässä, joka on kanadalaisen Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö.

Kaivoksella toteutetaan ympäristötarkkailua voimassa olevan ympäristöluvan tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuosittain otetaan yli 2000 näytettä ja yksittäisiä analyyseja kertyy lähes 60 000 kappaletta. Suuren ja jatkuvasti kasvavan mittausdatan hallinnointi on ollut työlästä ja aikaa vievää. Datan visualisoimiseksi ja sen hallinnan tehostamiseksi Agnico Eagle Finland on lähtenyt yhteistyöhön FinMeas Oy:n kanssa.

”Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, joka mahdollistaa manuaalisten työvaiheiden digitalisoinnin, jolloin voidaan käyttää enemmän aikaa tulosten analysointiin ja tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun”, kertoo Agnico Eaglen ympäristöinsinööri Anne Rajanen, joka on toiminut kaivosyhtiön puolelta projektissa FinMeas Oy:n yhteyshenkilönä.

Kuva 1. Pintavesipisteiden typpipitoisuuden visualisoituna kartalla.

Parin päivän työstä muutaman tunnin työksi

Yksi ympäristötarkkailujärjestelmän suurimmista hyödyistä on kuukausittaisen raportoinnin automatisointi. Aikaisemmin raportoinnin työstäminen on vienyt useita päiviä, jopa viikkoja, mikäli muokattavaa dataa on paljon. Eri ohjelmistoista koottavan datan hallinta, manuaalinen laskenta ja graafien piirtäminen ovat vieneet aikaa mittaustulosten pohjalta tehtävien johtopäätösten tekemiseltä. Nyt raportti voidaan lähettää automaattisesti asiantuntijoiden sähköposteihin toivottuna ajankohtana. Raportti kokoaa kaiken tarvittavan datan valmiiksi raporttipohjaksi määritellyltä aikajaksolta.

”Automaattisen raportoinnin ansiosta voin keskittyä analyysitulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen. Raportin valmiiksi saattaminen kestää nykyään vain muutaman tunnin”, Rajanen toteaa.

Korrelaatiotyökalulla syy-seuraussuhteet nopeasti

Toinen asiantuntijoiden työskentelyä helpottavista työkaluista liittyy syy-seuraussuhteiden tarkasteluun. Korrelaatiotyökalun avulla on mahdollista helposti itse luoda graafeja lisäämällä halutut mittauspisteet samaan kuvaajaan.

Kaivoksen kuivanapitoveden käsittelyä on suunnitelmallisesti tehostettu. Korrelaatiotyökalun syy-seuraussuhteen avulla muutamissa minuuteissa pystyttiin osoittamaan, että kuivanapitoveden yksittäisen metallipitoisuuden väheneminen korreloi hyvin kokonaismetallipitoisuuden vähenemisen kanssa. Samalla voitiin todeta, että vedenkäsittelyn tehostustoimet ovat olleet oikeita ja tuloksellisia.

Työkaluja vesienhallintaan

Vesienhallinta on olennainen osa kaivosten toimintaa. FinMeas Online -järjestelmää hyödynnetään tällä hetkellä muun muassa tarkasteltaessa altaiden pinnankorkeuksia ja vesimääriä, purkuvesiä, patojen suotovesiä, salaojakaivojen ja pohjavesien pinnankorkeuksia, sademääriä, lähijoen virtaamia sekä eri vesien ja vesijakeiden laatuparametrejä. Edistyneiden laskentojen avulla näistä saadaan automaattisesti tuotetuksi esimerkiksi kumulatiivisia määriä ja muutoksia kuukausitasolla sekä virtaamapainotteisia keskiarvoja.

Uusimpana kehitysaskeleena työkalua hyödynnetään vesien kierrätysasteen laskennassa. Työkalu mahdollistaa tavoitteellisen vesien kierrätysasteen seurannan, koska vesimääriä muuttamalla vesien-kierrätysprosentti päivittyy automaattisesti.

Olennainen informaatio helposti ymmärrettävässä muodossa

Parin vuoden tiiviillä yhteistyöllä on onnistuttu rakentamaan ratkaisu, joka säästää asiantuntijoiden aikaa sekä tehostaa työskentelyä. Ympäristötarkkailujärjestelmän avulla voidaan seurata vaivattomasti mittaustulosten kokonaistilannetta lupaehtoihin ja raja-arvoihin peilaten. Visualisointien ja edistyneiden laskentojen avulla valtavasta määrästä dataa nostetaan esille olennainen ja tärkeä informaatio helposti ymmärrettävässä muodossa. Ennusteiden avulla mahdollisten poikkeamatilanteiden kehittyminen havaitaan nopeasti, jolloin niihin voidaan reagoida ajoissa.

”Yhteistyö FinMeasin kanssa on toiminut hyvin. Pyyntöihimme on reagoitu nopeasti ja toiveitamme on toteutettu hyvin”, Rajanen toteaa.

Lisäksi FinMeasin ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä selvitetään ympäristötarkkailujärjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia laajemmassa sidosryhmäraportoinnissa.

Lue lisää kaivosten ympäristötarkkailujärjestelmästä sekä sen hyödyistä.

Tutustu myös miten Kittilän kaivoksella hyödynnetään patotarkkailujärjestelmäämme.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter