Case Pyhän Henrikin kappeli

Case Pyhän Henrikin kappeli

Pohjarakenteiden monitorointi kulttuurihistoriallisen rakennuksen vieressä

Kokemäellä sijaitsevan Pyhän Henrikin kappelin viereiselle rantatörmälle asennettiin FinMeasin automaattinen sivusiirtymien monitorointilaitteisto keväällä 2022. Pohjamaan liikkeen havainnointiin valittiin jatkuvatoimisen seurannan tueksi myös datan hallinta -palvelu.

Tämä rakennusperintölain mukaan suojeltu kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas, valtakunnallisesti merkittävä, rakennettu kulttuuriympäristö ja nähtävyyskohde. Kohde on ollut Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa vuoden 2014 alusta. Tätä ennen rakennuksesta vastasi Museovirasto.

Haastattelimme Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikköä, Sami Brückia rakennuksen taustasta. Kommenttinsa mm. hankkeen lähtökohdista sekä yhteistyöstä FinMeasin kanssa antoi puolestaan A-Insinöörien geotekninen suunnittelija, Ilona Häkkinen.

Geoteknisesti vaativa kohde

Rakennus sijoittuu Kokemäen joen ulkokaarteeseen, jossa virtaava vesi muokkaa luontaisestikin teknisiltä ominaisuuksiltaan heikkoa, savesta koostuvaa maa-ainesta. Sijainnissa joen rantaan on Ilona Häkkisen mukaan geoteknisiä haasteita, joista uoman luiskan erodoituminen on jo aikaisemmin korjattu eroosiosuojarakenteella.

Kohteessa tarkoituksena on varmistaa, ettei maaperässä tapahdu siirtymiä, jotka voisivat olla ensimerkkejä joentörmän sortumiselle. Itse kappelirakennuksen vinous johtuu sen epätasaisesta painumisesta tontilla, jonka ei ole voitu osoittaa johtuvan maaperän laajempialaisesta liikkeestä jokeen. Vinous voi Häkkisen mukaan johtua myös perustusrakenteiden toimimattomuudesta.

"Jotta voidaan olla varmoja, ettei jokitörmän maaperä liiku ja ole osatekijä kappelin painumiin, on tärkeää havainnoida maaperän liikettä tai liikkumattomuutta aktiivisesti", Häkkinen painottaa.

Monitorointi säästämässä maaperän arkeologisia kerroksia

Kohteen tiilistä suojarakennusta haluttiin restauroida Senaatti-kiinteistöjen toimesta, koska halkeamia oli selkeästi nähtävillä. Ennen pinnan korjaamista jatkuvan liikkeen selvittämisen lisäksi piti määrittää myös tarvittavien toimenpiteiden laajuus, kohteen kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden.

"Kun lähdettiin ratkomaan ongelmaa, maaperän arkeologisiin kerroksiin koskemista haluttiin välttää, ja pyrittiin kevyempiin ratkaisuihin perinteisten sijaan", Brück sanoo.

Myös Häkkinen painottaa rakennuksen ympäristöineen vaatineen tavallista enemmän sopivien vaihtoehtojen harkitsemista.

"Kohteen erityisluonne vaatii pitämään rakennuksen ympäristöineen mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan. Historialliseen rakennukseen ei haluta kajota tarpeettomasti, vaan sille on oltava hyvä, tarkoituksenmukainen peruste. Myös tämän vuoksi on perusteltua seurata jatkuvatoimisesti, tapahtuuko siirtymiä ja kuinka nopeasti. Jos rakennus on vakaa, voidaan välttää rakennuksen tuenta, kaivuutyöt tai muut toimet, jotka muokkaisivat alkuperäistä kohdetta", Häkkinen summaa.

Jatkuva seuranta, datan laatu, tietojen yhdistettävyys ja hälytysrajat muodostavat laadukkaan kokonaisuuden

Havaintojen määrä, datan laatu sekä rakennuksen sijainti ratkaisivat Häkkisen mukaan automaattisen mittalaitteen valinnan, joka oli teknistaloudellisesti paras vaihtoehto. Kohteesta kertyy jatkuvasti dataa, josta voidaan toivon mukaan tehdä johtopäätöksiä myös pidemmän ajan kuluessa. FinMeasin palveluun kuuluvat hälytysrajat ovat hyvä lisä kokonaisuuteen.

"Ajatellaan, että aikaisemmin siirtymiä on mitattu esimerkiksi 2-3 kertaa vuodessa. Kolmen ajanhetken välissä on aika monta päivää, jolloin liikettä voi tapahtua. Jatkuva seuranta mahdollistaa lisäksi eri vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutusten seurannan kohteen kannalta", Häkkinen lisää.

Häkkinen kuvaa FinMeasin datan hallinta -palvelua laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

"Se on selkeä ja helppokäyttöinen. Data jää hyvin talteen. Nähtävissä on myös lämpötilasykli ja sademäärät - muutenkin tietojen yhdistettävyys tärkeää. Hyvä lisä, että on muutakin avointa dataa inklinometrin tuottaman havaintodatan lisäksi. Kokonaisuus on laadukas."

Suojellut rakennukset tarvitsevat ajateltua enemmän mittauksia ja monitorointia

Senaatti-kiinteistöjä edustavan Brückin mukaan suojeltujen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointi on usein niin paljon enemmän, kuin lasta ja laastipurkki.

"Tämänkaltaiset kohteet ovat mielenkiintoisia, koska näissä tehdään todennäköisesti eniten tutkimuksia ja mittauksia. Usein voidaan ajatella toisin, vaikka tosiasiassa suojeltujen rakennusten korjaaminen ja kunnossapito on niin paljon enemmän kuin pintapuolista korjaamista, kiitos nykyaikaisen tekniikan ja apuvälineiden."

Geotekninen suunnittelija antaa suosittelunsa hankkeessa käytetylle automaattiselle monitoroinnille.

"Voin kyllä suositella. Olennaista on, millainen kohde on, ja kuinka pitkä-aikaisesti sekä kuinka lyhyellä mittausvälillä havaintoja tarvitaan. Kun nämä kriteerit täyttyvät, voin hyvillä mielin suositella FinMeasin automaattista monitorointia palveluineen", Häkkinen mainitsee.

Yhteistyö on ollut Häkkisen mukaan onnistunutta, ja pitkän ajan kuluessa paras ratkaisu kyseiseen kohteeseen, säästäen kustannuksia, aikaa, resursseja sekä ympäristöä. FinMeas saa kiitosta hyvästä, joustavasta palvelusta, jossa aikataulu ja kustannukset toteutuivat sovitusti. Joustavuus näkyi suunnittelijan mukaan siinä, mitä erityistoimenpiteitä kyseinen kohde vaati.

"On odotukset, että palvelua tullaan mahdollisesti jatkamaan pidempiaikaisestikin, jos havainnoista johdetut johtopäätökset niin vaativat", Häkkinen toteaa.

FinMeas Online

FinMeas Online -verkkopalvelu tarjoaa reaaliaikaiset mittaustiedot nopeasti ymmärrettävällä tavalla.
tutustu
Siirtymät
Painumat
Ankkurivoimat
Kallistumat
Lämpötilaprofiili
Huokospaine
Vedenkorkeus
Virtaama
Pohjavesien laatusuureet
Pintavesien laatusuureet
Sääolosuhteet
Reaaliaikainen kamerakuva
Venymät
Halkeamat
Liitokset

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

    enter