Case Klett

Pendlingen för cirka 30 000 invånare i Trondheim på fredagar kommer snart inte längre att vara en mardröm, eftersom en ny fyrfilig del av E6-motorvägen avsevärt kommer att underlätta trafikflödet fr.o.m. våren 2019

Pendlingen för cirka 30 000 invånare i Trondheim på fredagar kommer snart inte längre att vara en mardröm, eftersom en ny fyrfilig del av E6-motorvägen avsevärt kommer att underlätta trafikflödet fr.o.m. våren 2019. Den nya vägsträckan blir 8 km lång och eftersom den sträcker sig genom en exceptionellt utmanande topografi i tätbefolkade områden är vägprojektet en svår ingenjörsnöt att knäcka. Innovativ teknik som används vid konstruktionen säkerställer att projektet blir klart inom budget- och tidsramarna.

Byggprojektet fick grönt ljus i Norges nationella transportplan 2014-2023, där politiker öronmärker finansiering till infraprojekt. PEAB levererade det mest uppskattade erbjudandet för projektet som designats av Aas-Jakobsen, och projektet startade i början av 2016. Vägen sträcker sig genom ett av Norges största områden av mycket känsliga leror, vilket kräver såväl användning av ett robust övervakningsprogram som omfattande stabilisering och förflyttning av massor.

Storskalig stabilisering av kvicklera

Det första och kanske det mest kritiska steget i projektet är stabilisering av markförhållandena. Kvicklera är en typ av känslig lera som, på grund av istiden, är vanlig i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Kanada. Den kännetecknas av sin flytande struktur som, om den är störs av mänsklig aktivitet eller erosion, kan kollapsa. Detta leder till så kallade kvicklerskred, i vilka många liv och byggnader har förgåtts genom åren.

För att projektet ens skulle vara möjligt, måste kalkcementstabilisering i stor skala sättas igång med hjälp av det norska geotekniska institutet. "Vi har borrat mer än 44 000 borrhål och fyllt dem med en blandning av 50/50 kalk och cement för att säkerställa att massorna är stabila och motståndskraftiga mot yttre tryck. På grund av utgrävningen och djupet hos leravlagringarna är varje hål 25 m djupt och har en diameter på 600 mm. Så det är ett ganska unikt, storskaligt stabiliseringsprojekt”, säger Lars Andreas Solås, geoteknisk ingenjör från Statens Väghållning i Norge.Förutom kalkcementstabilisering krävde projektet också att man flyttade mer än 2 miljoner kubikmeter massor, varav 500 000 kubikmeter var jordmassor från hedar. Kvalitetslera flyttades och kommer att återanvändas för en annan sträcka av vägen, men läggs där ut i tunna lager och komprimeras för att säkerställa stabiliteten.

Automatiserad övervakning

Innan förflyttningen av jordmassorna påbörjades, beslutade projektgruppen att följa upp förfyllningen av en av vägprojektets vägbankar med hjälp av automatiska, intelligenta enheter för att övervaka och förstå sättningen. Valet av metodik föll på FinMeas’ vätskefyllda sättningsslang. Slangen fungerar så, att trycksensorer placeras ut med givna intervall. Trycksensorerna mäter sättningar ner till 5 mm. Signalerna överförs från trycksensorerna via en styrenhet till ett online-system som är utrustat med grafer och deformationsgränser. Systemet larmar om gränserna överskrids.

"Sättningssystemet har gett projektgruppen en unik chans att efterberäkna förfyllningens sättningskurva och att förstå sättningarna som äger rum när förfyllningen har avlägsnats", säger Stian Berre, geoteknisk ingenjör från Multiconsult. Övriga leveranser från FinMeas till projektet inkluderar fyra inklinometrar som används för att mäta förskjutningen hos stödväggar. Inklinometrarna är placerade på 40 meters djup nära den stora utgrävningen i kvicklera för att övervaka förekomsten av eventuella rörelser eller jordskred.

All information från FinMeas’ övervakningsutrustning loggas kontinuerligt till FinMeas Online, genom vilket PEAB-projektteamet hela tiden kan följa upp förhållandena på byggarbetsplatsen. Det larmutrustade systemet sparar inte bara tid och pengar för projektgruppen, utan ger dem också möjligheten att agera tidigt om något går fel.Den nya sträckan av E6 är planerad att bli klar till våren 2019.