Case Förbifart Stockholm

Züblin Scandinavia AB arbetar med entreprenad FSE61, som är en av en av totalt 17 delentreprenader inom Förbifart Stockholm.

Züblin Scandinavia AB arbetar med entreprenad FSE61, som är en av en av totalt 17 delentreprenader inom Förbifart Stockholm. Den påbörjades i april 2016 och planeras vara klar i maj 2021. Entreprenadområdets längd är 980 meter, varav 135 meter går i tunnel. Eftersom bergytan ligger nära markytan måste tunneln byggas huvudsakligen som en betongstruktur.””Att få berget tätt har visat sig vara en av de största utmaningarna på arbetsplatsen eftersom berget på tunnelsektionen är uppsprucket och vattenförande. Vattennivån i det uppspruckna berget är svår att ha under full kontroll. För att övervaka denna vattennivå samt grundvattennivåerna har vi använt FinMeas automatloggar, vilka vi är mycket nöjda med”, avslutar projektingenjör Carl Berzell på Züblin Scandinavia AB.Entreprenadavsnittet innehåller mycket jord- och bergschaktning, jetinjektering och annan markstabilisering samt byggnad av betongtråg och dräneringsbrunnar. Det gäller att ha full kontroll på stagkrafter och rörelser i stålsponten som stöder schaktgroparna. Här har FinMeas kunnande kommit till nytta. Det finländska företaget levererade inklinometrar med avancerad sensorteknologi, med vilka personalen i realtid har fått kontinuerliga uppgifter om spontväggarnas förskjutning i sidled. Tidigare fick man mera sällan in uppgifter om förskjutningar, då mätningarna måste göras manuellt.”Det faktum att mätningarna dessutom är webbaserade gör uppföljningen väldigt lätt. Dessutom har uppföljningsprogrammet olika språkversioner, vilket har varit till nytta för våra tyskspråkiga konstruktörer, konstaterar Berzell.

Automatloggar övervakar grundvattennivån

Sami Ylönen, VD för FinMeas, är doktor inom automationsteknik. Som entreprenör har han specialiserat sig på automatisering av geotekniska mätningar. En viktig inspiratör för honom och hans företagarkollega Antti Ryhänen var i tiden forskningsprofessor Yrjö Neuvo, teknologidirektör vid Nokia, som hörde till pionjärerna inom finsk telekommunikationsteknik. Det var hans kunnande och lärdomar som Ylönen och Ryhänen började tillämpa i sin geotekniska affärsverksamhet.“Vår affärsidé är att tillhandahålla automatiserade mätningstjänster i förebyggande syfte. Med andra ord, fördelen med våra mätningar är att kunden kan övervaka hur kritiska strukturer fungerar och reagera i tid på inläckage och andra möjliga avvikelser”, förklarar Sami Ylönen.Sami Ylönen anser att ibruktagandet av FinMeas teknologi vid byggandet av Förbifart Stockholm bidrar till företagets internationalisering.“En betydande svensk entreprenör beslöt sig för att ta i bruk våra automatiserade mätningstjänster”, säger Ylönen.