Referenser

Våra automatiska måtinstrument övervakar säkerhet på flera byggnadsplatser i Finland och utomlands. Nedan är några exempel som visar hur kunden har med hjälp av vår teknologi uppnått bättre säkerheten och lägre kostnaderna.

Case Perniö

Det verkliga eldprovet för de automatiska inklinometrarna var ett kollapstest som utfördes i Bjärnå.

Case Perniö

Det verkliga eldprovet för de automatiska inklinometrarna var ett kollapstest som utfördes i Bjärnå. Där användes nio automatiska mätinstrument för lateral förskjutning som levererats av FinMeas..

TTU och Banförvaltningscentralen (nuförtiden Trafikverkets järnvägsavdelning) genomförde ett fullskala skredexperiment på en järnvägsbank i Bjärnå, Salo i Oktober 2009.

En låg järnvägsbank byggdes på lera, på plats av en gammal, avlagd stickspår. På banken placerades fyra 12 m långa bjälklag som simulerade korta vagnar med boggier. På bjälklagen placerades modifierade containrar som gradvis lastades med sand.

Mätinstrument mätte upp förskjutningar före den kollapsen

Försöksområdet instrumenterades omfattande. I området placerades 40 portrycksensorer, 9 inklinometer, två robotiska takymetrar som övervakte 27 prismor, 9 jordtrycksensorer, tre sättningslangar och 76 mätningspipor för glidytans läge. Dessutom vägde man containrars vikt med töjningsgivare och mätte deras lutningsvinklar med accelerationssensorer. Mättning av terrängmodeller gjordes med lasersvepning.

Kollapstestet pågick i cirka ett dygn. Under denna tid lastades en betydande övervikt i vagnarna.

 

 

 

Alla mätinstrument mätte upp förskjutningar redan före den egentliga kollapsen. I en normal situation varnar larmsystemet genast när rörelserna börjar, och då har man tillräckligt med tid för att trygga säkerheten.

Efter kollapsen uppgick de laterala förskjutningarna till cirka en meter. Alla mätinstrument var i felfritt skick även efter detta.

 

Se Tammerfors tekniska universitets video om testet.

Källan: Trafikverkets järnvägsavdelning

 

Case Stockholms Hamnar

FinMeas automatiska mätinstrument kontrollerar att väggen av borrpålar som ska begränsa rasrisken vid hamnområdet i Stockolms Frihamn fungerar som den ska.

Case Stockholms Hamnar

Mätningar säkerställer funktionaliteten i kritiska konstruktioner.

FinMeas automatiska mätinstrument kontrollerar att väggen av borrpålar som ska begränsa rasrisken vid hamnområdet i Stockolms Frihamn fungerar som den ska. Mätningarna bidrar till att förbättra säkerheten i hamnen och ger ny information till stöd för kommande investeringar.

Frihamnens kajområde är byggd ovanpå gammalt fyllnadmaterial, ovanpå en gyttjig havbotten. Genom erosion har marknivån sjunkit och en del av strandområdet har kollapsat ned i havet.

”När det var som värst kollapsade årligen 1-2 meter av strandlinjen ned i havet”, berättar byggledare Peter Sundström som ansvarar för kajområdets underhåll.

Markens rörelser hotade att riskera hamnbyggnadernas säkerhet – dessutom kan jorden som förflyttas vid kollapser leda till att farleden som går alldeles intill kajområdet blir grundare. Dessutom medförde muddringsarbetena i farleden att kollapserna i strandlinjen ökade ytterligare.

Därför började man planera lösningar för att stoppa markrörelserna i hamnen. Från de olika alternativen valde man en borrpålevägg som designats av den finska ingenjörsbyrån Arcus Oy. Väggen stödjer strandlinjen och stoppar rörelserna i marken, vilket även gör det möjligt att fortsätta de viktiga underhållsmuddringarna i farleden.

Frihamnen trafikeras av passagerarfartyg till Riga och St. Petersburg, och används av cirka hälften av alla kryssningsfartyg som anländer till Stockholm. I hamnen finns även en stor containerterminal. Den 11 meter djupa farleden används även av Silja Lines svenska fartyg på väg till och från Värtahamnen, belägen intill Frihamnen.

Investeringen återbetalar sig

Byggandet av borrpåleväggen inleddes hösten 2014. Borrpåleväggen är en modern lösning för den här typen av ändamål, och därför ville man genom mätningar få mer information även om väggens funktionalitet. Därför placerades automatiska rörelsemätande klinometrar och ankarkraftgivare från FinMeas inuti borrpåleväggens pålar och inte i själva marken.

”På det här sättet kan vi följa väggens rörelser i realtid och säkerställa att den uppför sig så som konstruktörerna har avsett”, säger Sundström.

Borrpåleväggen är totalt cirka 60 meter lång och 30 meter hög. Vattendjupet runt väggen varierar mellan 6-12 meter.

Mätningarna visar att konstruktionen fungerar: markrörelserna har stabiliserats.

”I ljuset av mätresultaten verkar borrpåleväggen vara en mycket funktionell lösning för den här typen av problem. Det är en viktig kunskap för oss eftersom vi har liknande problem även i andra delar av hamnområdet. Därmed kommer investeringen i mätteknik från FinMeas att återbetala sig”, berättar Sundström.

Stockholms Hamnar utvecklar som bäst området vid Värtahamnen och Frihamnen tillsammans med Stockholms stad. I området pågår byggnation av nya bostäder och kontorslokaler, och en del av de nuvarande hamnbassängerna kommer att fyllas igen och kajområdet förlängas längre ut i viken.

Pålitliga och lättanvända lösningar

Sundström uppskattar realtidsinformationen som genereras av de automatiska mätinstrumenten från FinMeas. Arcus ansvarar för uppföljningen av väggens rörelser, men även Sundström besöker FinMeas internetsida regelbundet för att ta del av mätresultaten.

Kim Andersson-Berlin som är ingenjör inom vattenbyggnadsteknik hos Arcus Oy ansvarar för uppföljningen av mätresultaten och modelleringen av projektets konstruktioner. Enligt honom är uppföljning av konstruktioner under projektets gång vanligare i Sverige än i Finland – man strävar främst efter att förbättra arbetarsäkerheten.

Enligt Andersson-Berlin har mätresultaten från borrpåleväggen i Frihamnen även ett större akademiskt intresse, eftersom man ännu inte har särskilt mycket tillförlitliga mätuppgifter från liknande konstruktioner.

Sundström är nöjd både med väggen och mätningarnas funktionalitet.

”FinMeas mätinstrument är pålitliga och tjänsten är lätt att använda. Samarbetet har fungerat mycket bra. De är kompetenta inom sitt område och jag är mycket nöjd med partnerskapet.”

FinMeas automatiska inklinometrar och mätning av förankringskrafter har utnyttjats som en lösning på detta projekt

Ladda ner PDF

Case Västmetro

FinMeas deltar i mätningarna av de krävande sprängningsarbeten för Västmetron. Idrottsparkens station som byggs bredvid Esport Center är den enda station som byggs som dagbrytning.

Case Västmetro

Fjärrläsning gör mätningarna lättare på Västmetrons bygge.

FinMeas deltar i mätningarna av de krävande sprängningsarbeten för Västmetron. Idrottsparkens station som byggs bredvid Esport Center är den enda station som byggs som dagbrytning. Arbetet är speciellt krävande p.g.a. den varierande jordmånen i området.

FinMeas teknologi har använts på Idrottsparkens station till mätning av såväl ankarkrafterna i spontväggar, jordförskjutningar som rörelser i berget. Alla mätningar har beställts av Ramboll Finland, underkonsult för byggkonsulten Sweco.

Pasi Kolomainen ansvarar för Ramboll Finlands bergmekaniska uppföljningar och grundundersökningar vid byggnationen av Västmetron. Kolomainen är mycket nöjd med den automatiska fjärrläsningen med FinMeas mätinstrument. Fjärrläsningen sparar tid och möda jämfört med manuella mätningar. Med automatiska mätningar är det också lättare att få reda på när de eventuella förändringarna har inträffat.

”FinMeas fjärrläsbara mätinstrument representerar ett nytt tankesätt jämfört med de traditionella metoderna. Det är mycket lättare och effektivare att följa upp mätresultaten direkt i internettjänsten än att kontrollera manuella mätinstrument varje vecka på plats”, säger Kolomainen.

Vid mycket krävande byggprojekt såsom metrotunnlar kan mätinstrumenten också placeras i svårtillgängliga ställen. I sådana situationer är fjärrläsbara mätinstrument ett överlägset alternativ. Instrumenten kan installeras även i svårtillgängliga ställen.

Inklinometrar i berg och mjuka jordlager

Schaktet av Idrottsparkens metrostation har i sin helhet genomförts som dagbrytning. Schaktet är över 20 meter djupt och jordlagret i området är mestadels mjukt. Vidare ligger Esport Centers idrottshall precis bredvid schaktet. Hallen har använts normalt under hela byggnadstiden.

Jordförskjutningar mellan Esport Center och schaktet mättes med fyra FinMeas automatinklinometrar. Det finns bara några meter jord mellan schaktet och idrottshallen och det fanns tidvis livlig, tung trafik i området under byggtiden.

Genom mätningen av ankarkrafterna kunde man försäkra sig om att schaktets stöd var tillräckligt. Med hjälp av mätningen kunde man dimensionera stödstrukturerna rätt, vilket sparade på kostnaderna och ökade säkerheten.

”Mätning av ankarkrafterna och jordförskjutningarna hade en viktig roll i övervakningen av byggets säkerhet”, konstaterar Kolomainen.

Mätstaven i FinMeas system placeras i jordmånen och mätresultaten överförs trådlöst till den lätthanterade internettjänsten. Användaren kan sätta larmgränser för tjänsten, och när dessa överskrids kommer användaren att meddelas om detta omedelbart till sin e-post eller mobiltelefon. Den automatiska övervakningen är säkrare och mer ekonomisk än traditionella metoder.

FinMeas inklinometrar användes även i den bergmekaniska uppföljningen. Kolomainen kommer inte ihåg att automatiska inklinometrar skulle ha installerats i berget tidigare. Utmaningen består i att mätinstrumenten måste installeras så nära schaktningsytan som möjligt, eftersom mätningarna annars inte kan ge tillräckligt noggrann information.

”Vi installerade inklinometrarna 1–2 meter från schaktningslinjen. Instrumenten höll bra för de stora krafterna och accelerationen i sprängningarna. Det finns fortfarande en del att utveckla i användningen av inklinometrar i bergmekaniska mätningar, men FinMeas har i detta sammanhang agerat väldigt proaktivt.”

Precis information om tidpunkten av förändringarna

Enligt Kolomainen innebär fördelarna av FinMeas fjärrläsbara instrument, förutom användarvänligheten, också möjligheten att ändra övervakningsfrekvensen enligt de olika skeden inom byggprocessen. Under schaktningen har mätningar genomförts t.o.m. med 12 timmars intervaller. De bergmekaniska rörelserna följs upp i ett par månader efter att schaktningen har avslutats.

”Med tätare mätningar kan man förknippa de eventuella förändringarna mera exakt till en viss schaktningstidpunkt och t.ex. till de sprängämnen som har använts i varje enskilt fall. Det är även lätt att välja mätningar enligt våra önskemål från webben – uppföljningen är väldigt flexibel.”

Den bergmekaniska uppföljningen har riktats särskilt på Västmetrons stationshallar. Stationshallarna har modellerats enligt grundundersökningsresultaten: de förväntade rörelserna i berget och deras riktningar har beräknats på förhand. Dessa förhandsberäkningar kan ytterligare preciseras med mätresultaten och därmed kan eventuella avvikelser åtgärdas i ett tidigt skede. Det var känt redan på förhand att bergarten på t.ex. Mattbys station är mera krävande, och mätresultaten bekräftade behovet av förstärkningsarbeten på stationen.

Användarvänligheten en konkurrensfördel för automatiska mätningar

Efter arbetet med Västmetron har Kolomainen börjat utföra grundundersökningar för den planerade Centrumslingan. Om projektet genomförs, kommer schaktningsarbeten att vara särskilt krävande i och med att järnvägsslingan ska löpa under de centrala delarna av Helsingfors. Därför har mätningarna en betydande roll i arbetet.

Kolomainen tror att de fjärrläsbara mätinstrument som har använts på Västmetrons station Idrottsparken kommer att bli vanligare tack vare sin användarvänlighet – såväl vid olika järnvägsprojekt som flera andra krävande byggprojekt. Förutom FinMeas användarvänliga mätinstrument vill Kolomainen också berömma företagets serviceattityd.

”Samarbetet med FinMeas har löpt smidigt, och vi har hållit aktiv kontakt med varandra. Företaget förstår behoven hos planerare och byggherrar, och företaget agerar proaktivt om de märker avvikelser i mätresultaten.”

FinMeas automatiska inklinometrar och mätning av förankringskrafter har utnyttjats som en lösning på detta projekt.

Ladda ner PDF

Case Skanska

Skanska har förlitat sig på mätningar utförda av FinMeas på ett antal byggplatser.

Case Skanska

Mätningar ger kostnadsbesparingar och förbättrar säkerheten

Skanska har förlitat sig på mätningar utförda av FinMeas på ett antal byggplatser. Ett av de största och mest krävande objekten var köpcentret IsoKristiina i Villmanstrands stadskärna.

Renoveringen och utbyggnaden av köpcentret IsoKristiina är ett av de största projekt som projektledningsentreprenören Skanska Talonrakennus Oy har utfört. Stöttningen av den schaktgrop som ingick i projektets utbyggnadsdel utfördes av Skanska Infra Oy.

Stöttningen var en krävande entreprenad. Schaktgropen var 12 meter djup. Avståndet från köpcentret till schaktväggen var en meter och avståndet från ett flervånings bostadshus tre meter. Förankring utfördes på 2–3 nivåer. Totalt försågs väggen med 328 förankringselement.

”FinMeas svarade för mätningarna av förankringskrafterna i schaktstödväggen och förskjutningarna. Objektet var ytterst krävande. Med hjälp av mätningarna kunde vi bättre planera och övervaka verksamheten”, säger Tarmo Tarkkio och Niko Asikainen från grundbyggnadsenheten vid Skanska Infra.

Övervakningen av konstruktionernas beteende i realtid ger Skanska många fördelar.

”Mätningarna ger oss t.ex. säker kunskap om att stöttningen är tillräcklig. Därför kan vi bygga lättare konstruktioner och sänka kostnaderna. Detta ger oss en konkurrensfördel och förbättrar samtidigt säkerheten på byggplatserna.”

När det finns byggnader i närheten av en schaktgrop dimensioneras stödväggen i allmänhet så att den är orörlig. Om det finns mer utrymme bredvid schaktgropen kan en liten rörelse i strukturen, t.ex. 15 millimeter, tillåtas.

“Genom mätning av förankringskrafterna och förskjutningarna har vi haft möjlighet att se till att förskjutningarna hålls inom tillåtna gränser med så lågt antal förankringselement som möjligt. När mätningar saknas har i allmänhet fler förankringselement än nödvändigt använts – och ändå har man inte varit helt säker på att strukturerna är säkra.”

Tack vare mätningarna kunde antalet förankringselement minskas med cirka en tredjedel vid IsoKristiina – för stora byggarbetsplatser med för en sådan minskning lätt besparingar på tiotals tusen euro.

”Investeringen i teknik från FinMeas har betalat sig snabbt både i form av direkta besparingar men också i ökad säkerhet. Det lönar sig inte att pruta på mätningarna. Sist och slutligen är de en liten investering i relation till byggplatsens totala kostnader.”

Automatiska mätningar sparar tid och pengar

Skanska är mycket nöjda med de automatiserade mätsystemen från FinMeas. Tidigare mättes förskjutningar med mekaniska töjningsgivare som en mätperson läste av på platsen. De manuella mätningarna var tidsödande och kostsamma dessutom visade de inte när en förändring hade inträffat.

Nu mäts förskjutningarna med automatiska inklinometrar från FinMeas. En mätstav installeras i markgrunden och mätdata överförs automatiskt till en webbtjänst. Larmgränser kan ställas in i tjänsten så att användaren omedelbart informeras via mobiltelefon eller e-post när en gräns överskrids. Den automatiska övervakningen är säkrare och mer ekonomisk än traditionella metoder.

”Mätinstrumenten från FinMeas är mycket lättinstallerade och mätresultaten kan behändigt övervakas via webben. Vi spar värdefull arbetstid och vet exakt vid vilken tidpunkt en förändring faktiskt har inträffat. Tack vare övervakningen i realtid har vi en aktuell totalbild av strukturens status. Vi kan också följa hur krafterna förändras och vid behov spänna eller lossa förankringselement.”

Verksamheten vid byggarbetsplatsen IsoKristiina har fungerat utomordentligt och inga tillbud har förekommit i anslutning till konstruktionernas hållbarhet. Mätningarna har även gett oss ny nyttig kunskap om beteendet hos strukturen: mätningarna har t.ex. visat hur ökat schaktdjup har påverkat förankringskrafterna på övre nivå.

T.ex. de laster som förekommer bakom stödväggarna och tjälen i jorden orsakar förändringar i förankringskrafterna. Förankringskrafterna börjar i allmänhet stiga när tjälen orsakar tryck mot spontväggen. Då värmer vi väggen så att det tryck som tjälen orsaka försvinner och kapaciteten hos förankringen inte överskrids. Tack vare mätningarna kan uppvärmningen inledas i exakt rätt tid.

Generellt sett är frostskyddet för stödväggarna och den uppvärmning som väggarna kräver en betydande kostnadspost. Genom mätningen av förankringskrafterna är det lätt att optimera uppvärmningsbehovet – i stora projekt kan detta ge tiotals tusen euro i kostnadsbesparingar.

Avancerade produkter, rättfram service.

Parallellt med produkterna och tjänsterna berömmer Skanska även personalen vid FinMeas. Det är alltid möjligt få kontakt med en expert och man håller sina löften.

”Verksamheten vid FinMeas är även mycket proaktiv. De lyssnar känsligt på feedback vilket underlättar en fortsatt utveckling av samarbetet.

“Utan noggranna mätningar överdimensioneras stödväggarna i allmänhet. Detta är inte ekonomiskt förnuftigt. Dessutom får man inte information om förändringar i strukturen i realtid. Vi kommer att i ännu högre grad öka mätningarna eftersom de ger oss en klar konkurrensfördel.”

Betydelsen av mätningarna blir ännu större eftersom bebyggelsen i städer redan är tät i stor utsträckning och byggnadsobjekten i allmänhet befinner sig i omedelbar närhet av andra verksamheter eller byggkonstruktioner. Byggverksamhet genomförs på allt trängre platser och därför får i praktiken stödväggarna i schakten inte röra sig alls. I ju tidigare skede byggentreprenörerna upptäcker eventuella förändringar i stödkonstruktionerna desto snabbare kan de reagera på detta. Därigenom blir verksamheten så säker och kostnadseffektiv som möjligt.

FinMeas automatiska inklinometrar och mätning av förankringskrafter har utnyttjats som en lösning på detta projekt.

Ladda ner PDF

Case strandtunnelprojekt

Tammerfors strandtunnelbygge utnyttjar den mätteknik som har utvecklats av FinMeas. Med bolagets automatiska extensometrar följs rörelserna i berggrunden…

Case strandtunnelprojekt

Tammerfors strandtunnelprojekt sätter sin lit till FinMeas Ab:s automatiska extensometrar.

Tammerfors strandtunnelbygge utnyttjar den mätteknik som har utvecklats av FinMeas. Med bolagets automatiska extensometrar följs rörelserna i berggrunden under hela den tid det mångåriga projektet tar i anspråk.

FinMeas har Alliansen för strandtunneln i Tammerfors som kund. För projektets bergstekniska planering svarar ingenjörsbyrån Saanio & Riekkola Oy. Sprängningsarbetena för den 2,3 kilometer långa tunneln inleddes på våren 2014 och det är meningen att tunneln ska öppnas för trafik år 2017.

”Tammerfors strandtunnel dras på många ställen precis under existerande byggnader. Därför är en noggrann bergsteknisk planering av största vikt”, säger Saanio & Riekkola Oy:s projektchef Kari Äikäs.

Vid bergsarbeten följs i allmänhet sprängningsinducerade vibrationer, grundvattennivån, eventuella försänkningar i byggnader och byggnadsverk samt rörelser i berget. I strandtunneln mäts bergets vertikala rörelser med FinMeas extensometrar på fem olika ställen. I berget råder normalt ett visst spänningstillstånd i vilket förändringar sker kring tunneln i och med schaktningen. Då tunneln schaktas leder spänningen i berget till att väggarna tenderar att tryckas in och taket att höjas. I praktiken handlar det om några millimeters förskjutning.

”En sådan rörelse är normal. Vi har gjort en modellering av bergets förestående reaktioner och kontrollerar modelleringens tillförlitlighet genom mätningar . Om rörelsen visar sig vara större än några millimeter, till exempel ca en centimeter, talar den om för oss att våra kalkyler inte håller streck och att det kan finnas tidigare okända riskfaktorer i berget.”

Då rörelserna är minimala, är allting i sin ordning. Om mätningsresultaten däremot vittnar om en större rörelse än den som förutsetts, kan man på byggplatsen snabbt reagera och vid behov till exempel förstärka konstruktionerna.”

Extensometrarna mäter oavbrutet bergets rörelse

I den östra änden av strandtunneln finns ett område där tunnelns tak består av sex meter tjockt berg ovanpå vilket ett höghus är beläget. Det förklarar att mätningar som utförs tillräckligt ofta är av avgörande betydelse för byggprojektets säkerhet. Mätningarna utförs med fem automatiska extensometrar från FinMeas. Var och en av dem är försedd med tre ankaren positionerade på olika djup. Deras närmaste mätpunkter befinner sig på ett par meters avstånd från taket till tunneln som håller på att schaktas.

Extensometern installeras i ett hål i berget och dess ankare följer bergets rörelser i förhållande till referensänden. Rörelserna mäts automatiskt och mätdata skickas trådlöst till FinMeas Ab:s internettjänst. Samtidigt får man information om temperaturen i ankarna och referensänden.

I mätsystemet ingår även en möjlighet till automatiskt larm som omedelbart sänder ett meddelande till ansvariga personers e-post eller mobiltelefon, om förhandsinställda värden överskrids.

Distansavläsning ersätter manuella mätningar.

Saanio & Riekkola har tidigare utfört manuella bergsmätningar. Då har mätningsmannen besökt platsen och vanligtvis avläst mätningsresultaten en gång varannan vecka.

”Under ett par veckors tid kan det förekomma betydande rörelser i berget. Givetvis är byggplatsen fortlöpande bemannad, men med blotta ögat kan det vara mycket svårt att upptäcka till och med större förändringar – i värsta fall kan detta leda till risk för ett faktiskt ras. De automatiska mätinstrumenten från FinMeas ser nu till att vi får information med till exempel en timmes mellanrum. På så sätt kan vi bättre kombinera eventuella rörelser i berget med själva schaktningen och även med enskilda sprängningar”, förklarar Äikäs.

Äikäs drar sig till minnes en episod då en manuellt avläsbar extensometerbrunn i Tammerfors befann sig på gatan under en parkeringsruta. Mätningsmannen som hade kommit från Helsingfors kunde inte göra sitt jobb, då en bil stod parkerad ovanpå brunnen. Med distansavläsning slipper man sådana problem.

”Automatisk mätning innebär ett stort framsteg som vida överträffar den manuella mätningen. FinMeas kunde dessutom installera systemet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi fick mer för våra pengar”, konstaterar Äikäs.

Mätningen får allt större betydelse.

I strandtunneln följs bergets rörelser under hela den tid byggarbetet pågår. Likaså svarar FinMeas för underhållet av mätinstrumenten ända tills projektet är slutfört. Äikäs har varit mycket nöjd med såväl de automatiska mätsystemen som hela den serviceapparat som byggts upp kring dem.

”Samarbetet med experterna från FinMeas har förlöpt på ett förträffligt sätt. De utvecklar sina system och beaktar kundernas behov på ett föredömligt sätt.

Äikäs intresserar sig inte bara för automatiska mätningar av bergets rörelser utan även för användning av automatiska mätsystem för mätning av grundvattennivån och olika sänkningar.

Utrymmen under jord kommer att bli allt vanligare, eftersom stadsmiljöerna ovan jord ofta redan är fullt utbyggda. Äikäs tror att även mätningarna i samma takt blir allt viktigare, eftersom de bästa bergresurserna i de största städerna redan för det mesta har byggts ut. Skillnaderna mellan planerarna kommer närmast till uttryck i antalet mätinstrument som planeras för vart och ett mätobjekt. Exakta mätningar i realtid behövs i synnerhet i stora bergsutrymmen där många människor rör sig.

”I fråga om antalet mätare strävar man alltid efter en optimal lösning med avseende på såväl informationsbehovet som de ekonomiska aspekterna. FinMeas har för oss varit en idealisk partner, då bolaget har stått till tjänst med väl planerade och kostnadseffektiva helhetslösningar.”

FinMeas automatiska extensometrar har utnyttjats som en lösning på detta projekt.

Ladda ner PDF

Case Fiskehamnen

Fiskehamnen i Helsingfors är en av de största och mest synliga byggarbetsplatserna i Finland. Ett gigantiskt arbete pågår även under jorden där stora parkeringsutrymmen…

Case Fiskehamnen

Bergen i Fiskehamnen följs med FinMeas teknik.

Fiskehamnen i Helsingfors är en av de största och mest synliga byggarbetsplatserna i Finland. Ett gigantiskt arbete pågår även under jorden där stora parkeringsutrymmen för det blivande affärscentret grävs ut. Säkerheten vid sprängningsarbetena övervakas med automatiska extensometrar från FinMeas.

Fiskehamnens affärscenter kommer att få fem underjordiska parkeringshallar av vilka fyra byggs i två våningsplan. Hallarna rymmer sammanlagt 1150 bilplatser. För schaktnings- och byggarbeten svarar SRV Infra med projektledaren Ville Järvinen som ansvarig för projektet.

Betydelsen av mätningarnas tillförlitlighet framhävs, då rekordhöga tornhus kommer att uppföras ovanpå parkeringsgrottorna. Tornhusen kommer att vila på grottornas bergspelare. Eftersom belastningen är hög, behövs exakt och tillförlitlig information om bergets rörelser. FinMeas automatiska mätanordningar har därför placerats på alla kritiska punkter.

FinMeas har levererat fyra automatiska extensometrar till projektet och med hjälp av dem följs bergets rörelser under den tid schaktnings- och byggarbeten pågår. En mätare har tre eller fem på olika djup installerade ankaren som tillsammans med bergets rörelser rör sig i relation till en referenspunkt. Rörelsen uppmäts och förmedlas trådlöst till FinMeas Internettjänst, där mätresultaten kan följas i realtid.

I mätsystemet kan även integreras ett automatiskt larm som omedelbart sänder ett meddelande till ansvariga personers e-post eller mobiltelefon, om förhandsinställda värden överskrids.

Rörelserna övervakas i realtid.

Mätanordningarna installerades i berget redan innan schaktningen inleddes, så att man fick tillräckligt med information om bergets ursprungliga tillstånd.

“Det förekommer alltid rörelser i ett berg under pågående sprängning och schaktning. Med hjälp av automatiska extensometrar kan vi i realtid följa hur berget rör sig och lever. Om rörelsen är större än den som förutsetts, kan man snabbt reagera och vid behov till exempel förstärka konstruktionerna”, säger Järvinen.

Den normala rörelse som beror på naturliga spänningstillstånd i berget uppgår vanligtvis till några millimeter.

Fiskehamnen är ett objekt med utmärkt jordmån. På området har tidigare funnits en klippholme. Bergets rörelse har inte vid någon tidpunkt varit i närheten av av de larmgränser vi har ställt in. På ett enda ställe beslutade vi utifrån mätresultaten att göra extra förstärkningar som ledde till att bergets rörelse stabiliserades.”

Distansavläsning sparar in dyrbar arbetstid.

Schaktningsarbetet för de underjordiska parkeringshallarna i fiskehamnen ställs inför en särskild utmaning i och med att där samtidigt pågår en hel mängd byggarbeten ovanpå marken såsom grundläggningen av affärscentret.

“Byggandet är ett jämkningsarbete som pågår varje dag. Om gjutning försiggår någonstans, spränger vi inte på samma ställe vid samma tidpunkt.”

Järvinen berömmer tillförlitligheten i de automatiska mätningarna och framhåller att de är behändiga och kostnadseffektiva. Tidigare utfördes mätningarna manuellt, vilket innebar att en mätningsman varje vecka besökte platsen och läste av mätarnas värden.

“I ett så här långvarigt projekt får mätningsmannen mycken tid över för andra projekt.”

“Anordningarna har fungerat klanderfritt och är behändiga att använda. Användargränssnittet och avläsningsskalan är tydliga: färgkoderna anger omedelbart om mätresultaten ligger inom tillåtna gränsvärden”, säger Järvinen.

“Det är en stor fördel att utrustningen är lätt att använda. I ett så här stort och mångdimensionellt projekt händer det hela tiden saker på många ställen. Därför vill vi göra saker och ting så enkla som möjligt. Systemet från FinMeas är i detta avseende till stor hjälp.”

Viktig information med lätthet till allas förfogande.

Järvinen värdesätter likaså att de automatiska mätningarna sker i realtid och att mätdatan är tillgänglig för alla parter.

“Resultaten från de manuella mätningarna gick först till entreprenören och därifrån till övervakare och planerare. Nu har alla berörda parter genast tillgång till mätdatan på Internet närhelst de önskar. Det här är en stor förbättring jämfört med tidigare tillvägagångssätt.”

Planeringen av parkeringsutrymmena påbörjades i januari 2014 och byggarbetet kunde inledas i maj 2015. Det är meningen att affärscentrets parkeringsutrymmen ska bli färdiga i september 2018.

Innan man kan börja bygga parkeringsutrymmena ska sammanlagt 200 000 fastkubik berg sprängas bort. I januari 2016 hade närapå hälften av den mängden grävts ut.

FinMeas automatiska extensometrar har utnyttjats som en lösning på detta projekt.

Ladda ner PDF

länsimetro
vattenfall
hsy
liikennevirasto
destia
vtt
ramboll
vr
lemminkäinen
skanska
aalto
hki