Förskjutningar

Mätningen används vid övervakning av rörelser i underjordiska konstruktioner. De vanligaste användningsområdena är vid järnvägs- och vägkonstruktioner...

Mätningen används vid övervakning av rörelser i underjordiska konstruktioner. De vanligaste användningsområdena är vid järnvägs- och vägkonstruktioner, övervakning av bassänger i gruvor och anrikningsverk samt olika vallar och fundament, fyllningsjordar, dammar och andra konstruktioner.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en automatisk inklinometer, dvs. en böjlig stav som innehåller tvåaxlade lutningsgivare. Givarna är vanligtvis placerade i staven med en meters mellanrum. Mätstaven placeras lodrätt i jordmassan så att den böjer sig efter rörelserna i de olika skikten. Förskjutningsprofilen beräknas utifrån de uppgifter som fås från stavens givare. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Kontinuerliga och automatiska data över förskjutningar
  • Med automatiska mätningar får man veta den exakta tidpunkten för förändringarna
  • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
  • Dokumentation genereras och sparas automatiskt

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser