Produkter och tjänster

 

FinMeas automatiska övervakningslösningar

FinMeas automatiska mätningar löser problemen kring övervakning av rörelser i marken och konstruktioner. Det enda som behövs är att utgångsläget fastställs och att mätinstrumentet installeras. Efter detta kan du följa situationen via FinMeas Online.

Våra produkter hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande. När du använder automatiska mätningar också dokumentation av mätdata genereras och sparas automatiskt.

Läs mer här eller se ett  videoklipp.

Förskjutningar

Mätningen används vid övervakning av rörelser i underjordiska konstruktioner. De vanligaste användningsområdena är vid järnvägs- och vägkonstruktioner...

Förskjutningar

Mätningen används vid övervakning av rörelser i underjordiska konstruktioner. De vanligaste användningsområdena är vid järnvägs- och vägkonstruktioner, övervakning av bassänger i gruvor och anrikningsverk samt olika vallar och fundament, fyllningsjordar, dammar och andra konstruktioner.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en automatisk inklinometer, dvs. en böjlig stav som innehåller tvåaxlade lutningsgivare. Givarna är vanligtvis placerade i staven med en meters mellanrum. Mätstaven placeras lodrätt i jordmassan så att den böjer sig efter rörelserna i de olika skikten. Förskjutningsprofilen beräknas utifrån de uppgifter som fås från stavens givare. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Kontinuerliga och automatiska data över förskjutningar
 • Med automatiska mätningar får man veta den exakta tidpunkten för förändringarna
 • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 • Dokumentation genereras och sparas automatiskt
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Sättningar

Automatisk mätning av sättningar används för övervakning av rörelser i jordmassan i till exempel väg- och järnvägskonstruktioner.

Sättningar

Automatisk mätning av sättningar används för övervakning av rörelser i jordmassan i till exempel väg- och järnvägskonstruktioner. Instrumentet lämpar sig även för övervakning av olika typer av fundament, fyllnadsjord, dammar och andra konstruktioner. Mätinstrumentet kan till exempel användas i schakt där man vill följa upp hur fundamenten i omgivande flervåningshus beter sig – en givare kan fästas i husets alla knutar.

Mätinstrument

För mätning av sättningar levererar FinMeas mätinstrument där noggranna tryckgivare har kopplats till en lång vätskefylld slang. Slangmätinstrumentet kan vara flera hundra meter långt och givarnas mellanrum kan vara tiotals meter. Mätinstrumentet kan placeras under marken eller sättas fast direkt på konstruktionen. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Kontinuerliga och automatiska data över sättningar
 • Sensorerna fungerar med hjälp av vätsketryck och upptäcker minst 5 mm sättningar
 • Idealisk för tillämpningar där man behöver information från flera olika punkter
 • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Förankringskrafter

Mätningen används för att mäta förankringskrafter i stödväggar i schakt. En oförutsedd ökning av ankarkrafterna i stödväggarna ökar olycksrisken i schakt.

Förankringskrafter

Mätningen används för att mäta förankringskrafter i stödväggar i schakt. En oförutsedd ökning av ankarkrafterna i stödväggarna ökar olycksrisken i schakt. Med automatiska mätningar kan man säkra tillgången till omedelbar information om de tillåtna förankringskrafterna överskrids. Belastningen får inte heller sjunka för mycket, eftersom förankringselementet då inte stöttar väggen.

Mätinstrument

Flera Load cell-givare som mätar belastningskrafter kan kopplas till en FinMeas-centralenhet. Det typiska mätområdet är 0-1500 kN och väljs efter tillämpning. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Realtidsmätning av förankringskrafter ger visshet om att schaktets stöttning är tillräcklig
 • Med hjälp av mätningar kan man på ett tryggt sätt optimera storlek och antalet förankringselement
 • Tjäle är en faktor som förorsakar ändringar i förankringskrafterna; tack vare automatiska mätningar kan uppvärmningen påbörjas vid precis rätt tid
 • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Portryck

Mätningar av portryck används för att säkra vid pålslagnings- och terrasseringsarbeten.

Portryck

Mätningar av portryck används för att säkra vid pålslagnings- och terrasseringsarbeten. Mätningar används även som stöd vid konstruering av fundament och till exempel vid övervakning av jorddammar. En snabb ökning av portrycket vid till exempel slagning av pålar kan leda till att jordmassans bärkraft kollapser. Det i sin tur kan leda till allvarliga olyckor.

Mätinstrument

Det typiska mätområdet för portrycksgivarna är 0-5 bar. Flera spetsar för mätning av portryck kan kopplas till olika nivåer i en mätpunkt. Portrycksgivarna eller piezometrarna trycks in i jorden med hjälp av gängade stålrör som fästs vid givaren. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Automatisk övervakning av portrycket är säkrare och mer ekonomiskt
 • Mätsensor upptäcker in i struktur den som man kan inte se utifrån
 • Tack vare larm finns det mer tid att reagera om förändringar händer
 • Mätningar kan användas som stöd vid konstruering av fundament
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Vattennivå

Med hjälp av mätinstrumenten kan man till exempel följa vattennivån från grundvatten, vattendrag och dammbassänger.

Vattennivå

Med hjälp av mätinstrumenten kan man till exempel följa vattennivån från grundvatten, vattendrag och dammbassänger. FinMeas automatiska vattennivåmätning övervakar situationen och slår larm om vattennivån stiger över eller sjunker under de fastslagna gränserna.

Mätinstrument

Det typiska mätområdet för vattentryckgivarna är 0-5 bar. Flera tryckgivare kan kopplas till en och samma centralenhet. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Kontinuerliga och automatiska data över vattennivå
 • Automatisk övervakning av vattennivån är säkrare och mer ekonomiskt än traditionella övervakningsmetoder
 • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 • Dokumentation genereras och sparas automatiskt
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Temperaturprofil

Temperaturmätningar används bland annat vid uppföljning av betongtorkning, undersökningar av isoleringsmaterial...

Temperaturprofil

Temperaturmätningar används bland annat vid uppföljning av betongtorkning, undersökningar av isoleringsmaterial, uppföljning av tjällossning och tjälfrysning, övervakning av berg temperatur samt industriella mätapplikationer.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en stav som innehåller noggranna digitala temperaturgivare och som skräddarsys efter kundens önskemål. Mätstavens längd kan variera mellan några decimeter och flera meter, givarna är vanligtvis placerade i staven med fem centimeters mellanrum. Mätkabelns längd kan uppgå till flera hundra meter. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

 • Mätresultatens tillförlitlighet är överlägsen jämför med traditionella system
 • Mätinstrument har bara en kabel som behöver anslutas, så de år lätta att installera och flytta
 • Det behövs inte längre en separat givare och kabel för varje mätpunkt, samtidigt slipper man den besvärliga hanteringen av termopar
 • Tydliga diagram förklarar situationen snabbt och förståeligt
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Bergrörelser

Bergrörelser mäts till exempel vid sprängning av tunnlar och vid sprängningar för parkeringshus och andra underjordiska utrymmen.

Bergrörelser

Bergrörelser mäts till exempel vid sprängning av tunnlar och vid sprängningar för parkeringshus och andra underjordiska utrymmen. Mätningarnas betydelse understryks även av att de bästa bergresurserna i de största städerna till stor del redan är exploaterade: arbetet utförs under allt mer krävande omständigheter. Med hjälp av mätningarna kan entreprenörer vid behov även bevisa att sprängningen inte har medfört skada på byggnader i omgivningen.

Mätinstrument

Mätinstrumenten är tre- eller fempunktsextensometrar med ett mätområde på 25-100 mm. Extensometrarna installeras i ett hål i berget och förankringselementen på olika djup följer bergets rörelser i förhållande till referensänden. Samtidigt får man information om temperaturen i förankringselementen och referensänden. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

 • Med hjälp av automatiska mätningar kan man trygga säkerheten för både byggplatser och omgivande byggnader
 • Med automatiska mätningar kan man också koppla de eventuella förändringarna mer exakt till en viss sprängningstidpunkt och till exempel till de sprängämnen som har använts
 • Fjärravlästa instrument kan även installeras på svårtillgängliga platser
 • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
 • Dokumentation genereras och sparas automatiskt
 
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Sprickor och fogar

Dessa mätinstrument har konstruerats för att övervaka rörelser i ytsprickor och fogar i berg, mark och byggnadskonstruktioner.

Sprickor och fogar

Dessa mätinstrument har konstruerats för att övervaka rörelser i ytsprickor och fogar i berg, mark och byggnadskonstruktioner. Sprickmätningar används inom ett flertal infrastruktur- och gruvprojekt för att övervaka eventuella sprickor i konstruktionerna orsakade av till exempel närliggande schaktning eller tunneldrivning. Typiska tillämpningar är tunnel- och schaktinklädnad, byggnader, broar och dammar.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en enaxlad mekanisk sprickmätare. Den enaxlade sprickmätaren installeras genom att montera de två ankaren med kulleder på vardera sidan om sprickan/fogen och sedan fästa fogmätaren vid kullederna. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

 • Exakt information i realtid om eventuella sprickor/fogar
 • Idealisk för tillämpningar i relativt otillgängliga positioner som kräver långvarig övervakning
 • Enkelt och snabbt installationsförfarandeplatser
 • Automatisk dokumentering som gör det möjligt att spåra eventuella förändringar effektivt
 • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Lutning

Denna mätning används för att övervaka lutningar, vilket behövs för att hantera och säkra upphöjda konstruktioner under byggfasen samt under drift.

Lutning

Denna mätning används för att övervaka lutningar, vilket behövs för att hantera och säkra upphöjda konstruktioner under byggfasen samt under drift. Till de vanligaste tillämpningarna hör övervakning av anläggningskonstruktioner, bärande väggar, historiska byggnader, däck och bropelare.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en automatisk lutningsmätare (inklinometer). Tack vare dess robusta självkompenserande sensorer, erbjuder inklinometern överlägsen noggrannhet och negligerbar inverkan av värme. Inklinometrarna installeras på horisontella eller vertikala plan och kan mäta lutningen i antingen ett eller två axialplan. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

 • Exakt information i realtid om eventuella lutningar/fogar
 • Idealisk för tillämpningar som är beroende av liten termisk drift och överlägsen noggrannhet
 • Lätt att installera utan att påverka byggnadstidsplanen
 • Larm aktiveras automatiskt när ett förinställt kritiskt värde uppnås
 • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Stålbelastning

Automatisk övervakning av stålbelastning används för att beräkna strukturella belastningar och påfrestningar.

Stålbelastning

Automatisk övervakning av stålbelastning används för att beräkna strukturella belastningar och påfrestningar. Detta behövs för att bedöma skicket på konstruktioner och för att förebygga stabilitetsförluster som beror på överbelastning. Till de vanligaste tillämpningarna hör övervakning av betong- och stålkonstruktioner som till exempel tunnelinklädnader, pålar, grunder, broar och dammar.

Mätinstrument

För att svara mot olika övervakningsbehov levererar FinMeas en uppsättning belastningsmätare med olika längd och form. Belastningsmätarna är enkla att installera och de kan gjutas in i betongen direkt. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

 • Automatiska belastningsmätare är den mest robusta lösningen för att övervaka belastning i stål i realtid
 • Enheterna kan skräddarsys för särskilda kundbehov
 • Idealisk för tillämpningar i relativt otillgängliga positioner
 • Larm för att informera ansvariga personer om tröskelvärdet överskrids
 • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel
Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser: