Produkter och tjänster

FinMeas automatiska övervakningslösningar

FinMeas automatiska mätningar löser problemen kring övervakning av rörelser i marken och konstruktioner. Det enda som behövs är att utgångsläget fastställs och att mätinstrumentet installeras. Efter detta kan du följa situationen via FinMeas Online.

Våra produkter hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande. När du använder automatiska mätningar också dokumentation av mätdata genereras och sparas automatiskt.

Läs mer här eller se ett  videoklipp.

Förskjutningar

Mätningen används vid övervakning av rörelser i underjordiska konstruktioner. De vanligaste användningsområdena är vid järnvägs- och vägkonstruktioner...

Sättningar

Automatisk mätning av sättningar används för övervakning av rörelser i jordmassan i till exempel väg- och järnvägskonstruktioner.

Förankringskrafter

Mätningen används för att mäta förankringskrafter i stödväggar i schakt. En oförutsedd ökning av ankarkrafterna i stödväggarna ökar olycksrisken i schakt.

Portryck

Mätningar av portryck används för att säkra vid pålslagnings- och terrasseringsarbeten.

Vattennivå

Med hjälp av mätinstrumenten kan man till exempel följa vattennivån från grundvatten, vattendrag och dammbassänger.

Temperaturprofil

Temperaturmätningar används bland annat vid uppföljning av betongtorkning, undersökningar av isoleringsmaterial...

Bergrörelser

Bergrörelser mäts till exempel vid sprängning av tunnlar och vid sprängningar för parkeringshus och andra underjordiska utrymmen.

Sprickor och fogar

Dessa mätinstrument har konstruerats för att övervaka rörelser i ytsprickor och fogar i berg, mark och byggnadskonstruktioner.

Lutning

Denna mätning används för att övervaka lutningar, vilket behövs för att hantera och säkra upphöjda konstruktioner under byggfasen samt under drift.

Stålbelastning

Automatisk övervakning av stålbelastning används för att beräkna strukturella belastningar och påfrestningar.

Våra referenser