Referensar

 

 

Referensar

FinMeas har fornøyde kunder fra en rekke ulike bransjer.

Case Vestmetroen

FinMeas deltar i målingene av de krevende sprengningsarbeidene for Vestmetroen. Idrettsparkens stasjon som bygges ved Esport Center, er den eneste stasjonen som bygges...

Case Vestmetroen

Fjernavlesning gjør målingene enklere på Vestmetroens byggeplass

FinMeas deltar i målingene av de krevende sprengningsarbeidene for Vestmetroen. Idrettsparkens stasjon som bygges ved Esport Center, er den eneste stasjonen som bygges som dagbrudd. Arbeidet er spesielt krevende på grunn av det varierende jordsmonnet i området.

FinMeas’ teknologi ble brukt på Idrettsparkens stasjon til måling av så vel forankringskreftene i spuntvegger, jordforskyvninger som bevegelser i berget. Alle målinger ble bestilt av Ramboll Finland, underkonsulent for Sweco.

Pasi Kolomainen har ansvaret for Ramboll Finlands bergmekaniske målinger og grunnundersøkelser ved byggingen av Vestmetroen. Kolomainen er svært fornøyd med den automatiske fjernavlesningen med FinMeas’ måleinstrumenter. Fjernavlesningen sparer tid og arbeid sammenlignet med manuelle målinger. Med automatiske målinger er det også enklere å finne ut når de eventuelle forandringene har funnet sted.

– FinMeas’ fjernavlesbare måleinstrumenter representerer en ny tankemåte sammenlignet med de tradisjonelle metodene, sier Kolomainen. – Det er mye enklere og mer effektivt å følge opp måleresultatene direkte i Internett-tjenesten enn å kontrollere manuelle måleinstrumenter hver uke på stedet.

Ved svært krevende byggeprosjekter så som metrotunneler kan måleinstrumentene dessuten plasseres på vanskelig tilgjengelige steder. I slike situasjoner er fjernavlesbare måleinstrumenter et overlegent alternativ. Instrumentene kan installeres også på vanskelig tilgjengelige steder.

Inklinometere i berg og myke jordsjikt

Byggegropen for Idrettsparkens metrostasjon har i sin helhet blitt gjennomført som dagbrudd. Byggegropen er over 20 meter dyp, og jordsjiktet i området er for det meste mykt. Videre ligger Esport Centers idrettshall like ved byggegropen. Hallen har vært i normal bruk under hele byggeperioden.

Jordforskyvninger mellom Esport Center og byggegropen måles med fire FinMeas automatiske inklinometere. Det er bare noen få meter jord mellom byggegropen og idrettshallen, og det var tidvis stor og tung trafikk i området under byggingen.

Gjennom målingen av forankringskreftene kunne man forsikre seg om at byggegropens støtte var tilstrekkelig. Ved hjelp av målingen kunne man dimensjonere støttestrukturene riktig, noe som reduserte kostnadene og økte sikkerheten.

– Måling av forankringskreftene og jordforskyvningen spilte en viktig rolle i oppfølgingen av sikkerheten ved byggeplassen, konstaterer Kolomainen.

Målestavene i FinMeas’ system plasseres i jordsmonnet, og måleresultatene overføres trådløst til den letthåndterlige Internett-tjenesten. Brukeren kan sette alarmgrenser for tjenesten, og når de overskrides, kommer brukeren til å få melding om dette umiddelbart på sin e-post eller mobiltelefon. Den automatiske overvåkningen er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle metoder.

FinMeas’ inklinometere brukes også i den bergmekaniske oppfølgingen. Kolomainen kan ikke huske at automatiske inklinometere skal ha blitt installert i berget tidligere. Utfordringen består i at måleinstrumentene må installeres så nær sjaktningsoverflaten som mulig, siden målingene ellers ikke kan gi tilstrekkelig nøyaktig informasjon.

– Vi installerte inklinometerne 1–2 meter fra sjaktningslinjen. Instrumentene holdt bra for de store kreftene og akselerasjonen i sprengningene. Det finnes fremdeles en del å utvikle i bruken av inklinometere i bergtekniske målinger, men FinMeas har i denne sammenhengen handlet svært proaktivt.

Nøyaktig informasjon om tidspunktene for forandringene

Ifølge Kolomainen innebærer fordelene med FinMeas’ fjernavlesbare instrumenter, foruten brukervennligheten, også mulighet til å endre målefrekvensen i henhold til de forskjellige fasene i byggeprosessen. Under sjaktningen har det blitt utført målinger så ofte som hver 12. time. De bergmekaniske bevegelsene følges opp i et par måneder etter at sjaktningen er avsluttet.

– Med tettere målinger kan man koble de eventuelle forandringene mer nøyaktig til et visst sprengningstidspunkt og for eksempel til de sprengstoffene som har blitt brukt. Det er også enkelt å velge målinger i henhold til våre ønsker fra nettet – oppfølgingen er svært fleksibel.

Den bergmekaniske oppfølgingen har vært rettet særskilt mot Vestmetroens stasjonshaller. Stasjonshallene er modellert på grunnlag av grunnundersøkelsesresultatene: de forventede bevegelsene i berget og deres retninger ble beregnet på forhånd. Disse forhåndsberegningene kan ytterligere presiseres med måleresultatene, og dermed kan eventuelle avvik utbedres i en tidlig fase. Det var kjent allerede på forhånd at bergartene på for eksempel Mattbys stasjon er mer krevende, og måleresultatene bekreftet behovet for forsterkningsarbeid på stasjonen.

Brukervennligheten en konkurransefordel for automatiske målinger

Etter arbeidet med Vestmetroen har Kolomainen begynt å utføre grunnundersøkelser for den planlagte Sentrumslinjen. Sjaktningsarbeidet kommer til å være særlig krevende i og med at linjen skal løpe under de sentrale delene av Helsingfors. Derfor har målingene en vesentlig rolle i arbeidet.

Kolomainen tror at de fjernavlesbare måleinstrumentene som er brukt på Vestmetroens stasjon Idrettsparken, kommer til å bli vanligere takket være sin brukervennlighet – så vel ved forskjellige jernbaneprosjekter som flere andre krevende byggeprosjekter. Foruten FinMeas’ brukervennlige måleinstrumenter vil Kolomainen også berømme selskapets serviceinnstilling.

– Samarbeidet med FinMeas har gått smidig, og vi har holdt aktiv kontakt med hverandre. Selskapet forstår behovene hos ingeniører og byggherrer, og selskapet handler proaktivt hvis de merker avvik i måleresultatene.

Last ned PDF

Case Skanska

Skanska har innført automatiske målinger fra FinMeas på en rekke byggeplasser. Den automatiserte overvåkningen av byggegrop-konstruksjonene...

Case Skanska

Web-basert målingssystem gir kostnadsbesparelser og forbedrer sikkerheten i byggegropene

Skanska har innført automatiske målinger fra FinMeas på en rekke byggeplasser. Den automatiserte overvåkningen av byggegrop-konstruksjonene i sanntid gir Skanska mange fordeler.

Betydningen av målingene blir enda større siden bebyggelsen i byer allerede er tett i stor utstrekning og byggeobjektene vanligvis befinner seg i umiddelbar nærhet av andre virksomheter eller byggkonstruksjoner.

Byggevirksomhet gjennomføres på stadig trangere steder, og derfor må støtteveggene i praksis ikke røre seg i det hele tatt. Jo tidligere byggentreprenørene oppdager eventuelle forandringer i støttekonstruksjonene, desto raskere kan de reagere på dette. Derigjennom blir virksomheten så sikker og kostnadseffektiv som mulig.

En av de mest krevende byggegropene for Skanska var kjøpesenteret IsoKristiina i sentrum av Lappeenranta.

Renoveringen og utbyggingen av kjøpesenteret IsoKristiina er et av de største prosjektene som prosjektledelsesentreprenøren Skanska Talonrakennus Oy har utført. Arbeidet med oppstøtting av byggegrop ble utført av Skanska Infra Oy.

– Uten presise målinger overdimensjoneres vanligvis støtteveggene. Dette er ikke økonomisk fornuftig. Dessuten får man ikke informasjon om forandringer i strukturen i sanntid. Vi kommer i enda høyere grad til å øke målingene, siden de gir oss en klar konkurransefordel, forteller Tarmo Tarkkio fra Skanska Infra.

Målingene gir oss for eksempel sikker kunnskap om at oppstøttingen er tilstrekkelig. Derfor kan vi bygge lettere konstruksjoner og senke kostnadene. Dette gir oss en konkurransefordel og forbedrer samtidig sikkerheten på byggeplassene.

Oppstøttingen var en krevende oppgave. Byggegropen var 12 meter dyp. Avstanden fra kjøpesenteret til gropeveggen var en meter, og avstanden fra et fleretasjes bolighus tre meter. Forankring ble utført på 2–3 nivåer.

Takket være målingene kunne antallet forankringselementer reduseres med cirka en tredjedel ved IsoKristiina – for store byggeplasser medfører en slik reduksjon enkelt besparelser på hundretusenvis av kroner.

Når det finnes bygninger i nærheten av en byggegrop, dimensjoneres støtteveggen vanligvis slik at den er urørlig. Hvis det finnes mer plass ved byggegropen, kan en liten bevegelse i strukturen, f.eks. 15 millimeter, tillates.

– Gjennom måling av forankringskreftene og forskyvningene har vi hatt mulighet til å påse at forskyvningene holdes innenfor tillatte grenser med så lavt antall forankringselementer som mulig. Når målinger mangler, har det vanligvis blitt brukt flere forankringselementer enn nødvendig – og likevel har man ikke vært helt sikker på at strukturene er sikre.

– Investeringen i teknologi fra FinMeas har betalt seg raskt både i form av direkte besparelser og økt sikkerhet. Det lønner seg ikke å gå på akkord med målingene. Alt i alt er de en liten investering i forhold til byggeplassens totale kostnader.

Automatiske målinger sparer tid og penger

Skanska er svært fornøyd med de automatiserte målesystemene fra FinMeas. Tidligere ble forskyvninger målt med mekaniske strekklapper som en måleperson leste av på stedet. De manuelle målingene var tidkrevende og dyre, dessuten viste de ikke når en forandring hadde funnet sted.

Nå måles forskyvningene med automatiske inklinometere fra FinMeas. En målestav installeres i bakken, og måledata overføres automatisk til en nettjeneste. Alarmgrenser kan stilles inn i tjenesten, slik at brukeren umiddelbart informeres via mobiltelefon eller e-post når en grense overskrides. Den automatiske overvåkningen er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle metoder.

– Måleinstrumentene fra FinMeas er svært lette å installere, og måleresultatene kan enkelt overvåkes via nettet. Vi sparer verdifull arbeidstid og vet nøyaktig når en forandring faktisk har inntruffet. Takket være overvåkningen i sanntid har vi et aktuelt totalbilde av strukturenes status. Vi kan også følge hvordan kreftene forandres og ved behov spenne eller løsne forankringselementer.

Virksomheten ved byggeplassen IsoKristiina har fungert smidig, og ingen farlige situasjoner har forekommet i tilknytning til konstruksjonenes holdbarhet. Målingene har også gitt ny nyttig kunnskap om strukturenes atferd: Målingene har for eksempel vist hvordan økt sjaktdybde har påvirket forankringskreftene på øvre nivå.

For eksempel forårsaker lastene bak støtteveggene og telen i jorden forandringer i forankringskreftene. Forankringskreftene begynner vanligvis å stige når telen skaper trykk mot spuntveggen. Da varmes veggen opp slik at trykket som telen forårsaker forsvinner og forankringens kapasitet ikke overskrides. Takket være målingene kan oppvarmingen innledes på nøyaktig rett tidspunkt.

Generelt sett er frostvernet for støtteveggene og den oppvarmingen som veggene krever, en betydelig utgiftspost. Gjennom målingen av forankringskreftene er det lett å optimere oppvarmingsbehovet – i store prosjekter kan dette gi store kostnadsbesparelser.

Skanska har fått svært god erfaring med målingene. Forskjellige målinger kommer i fremtiden til å spille en stadig større rolle.

Last ned PDF

Case Strandtunnelprosjekt

Tammerfors strandtunnelprosjekt utnytter måleteknikk utviklet av FinMeas. Med selskapets automatiske ekstensometere følges bevegelsene i berggrunnen under hele prosjektperioden...

Case Strandtunnelprosjekt

Tammerfors strandtunnelprosjekt velger FinMeas’ automatiske ekstensometere

Tammerfors strandtunnelprosjekt utnytter måleteknikk utviklet av FinMeas. Med selskapets automatiske ekstensometere følges bevegelsene i berggrunnen under hele prosjektperioden som går over flere år.

FinMeas har Alliansen for strandtunnelen i Tammerfors som kunde. Prosjektets bergtekniske planlegging har ingeniørbyrået Saanio & Riekkola Oy ansvaret for. Sprengningsarbeidene til den 2,3 kilometer lange tunnelen ble innledet våren 2014, og det er planlagt at tunnelen skal åpnes for trafikk i 2017.

– Tammerfors strandtunnel legges på mange steder rett under eksisterende bygninger, sier Saanio & Riekkola Oys prosjektleder Kari Äikäs. – Derfor er man avhengig av nøyaktig bergteknisk planlegging.

Ved bergarbeid overvåkes vanligvis vibrasjoner framkalt av sprengningsarbeider, grunnvannivået, eventuelle forskyvninger i bygninger og byggverk samt bevegelser i berget. I strandtunnelen måles bergets vertikale bevegelser med FinMeas’ ekstensometere på fem forskjellige steder. I berget er det normalt en viss spenningstilstand der forandringer skjer rundt tunnelen i og med sjaktningen. Når tunnelen sjaktes, fører spenningen i berget til at veggene har tendens til å trykkes inn og taket heves. I praksis handler det om noen millimeters forskyvning.

– En slik bevegelse er normalt. Vi har laget en modellering av bergets forventede reaksjoner og kontrollerer modelleringens pålitelighet gjennom målinger. Hvis bevegelsen viser seg å være større enn noen millimeter, sier det oss at våre kalkyler ikke holder mål, og at det kan finnes tidligere ukjente risikofaktorer i berget.

– Hvis bevegelsene er minimale, er alt i sin skjønneste orden. Hvis måleresultatene derimot vitner om en større bevegelse enn forutsett, kan man på byggeplassen raskt reagere og ved behov for eksempel forsterke konstruksjonene.

Ekstensometerne måler uavbrutt bergets bevegelse

I den østre enden av strandtunnelen finnes det et område der tunneltaket består av seks meter tykt berg med et høyhus på. Målinger som utføres tilstrekkelig ofte, er derfor av avgjørende betydning for byggeprosjektets sikkerhet. Målingene utføres med fem automatiske ekstensometere fra FinMeas. Hvert ekstensometer er utstyrt med tre forankringselementer på forskjellige dybder. De nærmeste målepunktene befinner seg på et par meters avstand fra taket til tunnelen som holder på å bli sjaktet.

Ekstensometerne installeres i et hull i berget, og forankringselementene følger bergets bevegelser i forhold til referanseenden. Bevegelsene måles automatisk, og måledata sendes trådløst til FinMeas’ Internett-tjeneste. Samtidig får man informasjon om temperaturen i forankringselementene og referanseenden.

I målesystemet inngår også en mulighet til automatisk alarm som umiddelbart sender en melding til ansvarlige personers e-post eller mobiltelefon, hvis forhåndsinnstilte verdier overskrides.

Fjernavlesning erstatter manuell måling

Saanio & Riekkola Oy har tidligere utført manuelle bergmålinger. Da har en kontrollør besøkt stedet og vanligvis lest av måleresultatene en gang annenhver uke.

”Construction work involves a lot of daily coordination. If there is concrete work going on somewhere, we can’t explode in the same place at the same time.”

– I løpet av et par uker kan det forekomme betydelige bevegelser i berget. Naturligvis er byggeplassen fortløpende bemannet, men med det blotte øye kan det være svært vanskelig å oppdage til og med større forandringer – i verste fall kan dette føre til risiko for et faktisk ras. De automatiske måleinstrumentene fra FinMeas sørger nå for at vi får informasjon med for eksempel en times mellomrom. På den måten kan vi bedre avstemme eventuelle bevegelser i berget med selve sjaktningen, og også med enslige sprengninger.

Äikäs minnes en episode da et manuelt avlesbart ekstensometer i Tammerfors befant seg på gaten under en parkeringsluke. Kontrolløren som hadde kommet fra Helsingfors, kunne ikke gjøre jobben sin fordi en bil sto parkert oppå instrumentet. Med fjernavlesning slipper man slike problemer.

– Automatisk måling innebærer et stort fremskritt og er langt overlegent den manuelle målingen, konstaterer Äikäs. – FinMeas kunne dessuten installere systemet til en konkurransedyktig pris. Vi fikk mer for pengene enn forventet.

Målingen får stadig større betydning

I strandtunnelen følges bergets bevegelser hele den tiden byggearbeidet pågår. FinMeas har ansvar for vedlikeholdet av måleinstrumentene til prosjektet er sluttført. Äikäs har vært svært fornøyd med så vel de automatiske målesystemene som hele det serviceapparatet som er bygget opp rundt dem.

– Samarbeidet med ekspertene fra FinMeas har forløpt på en forbilledlig måte. De utvikler sine systemer og tar omhyggelig hensyn til kundenes behov.

Äikäs interesserer seg ikke bare for automatiske målinger av bergets bevegelser, men også for bruk av automatiske målesystemer til måling av grunnvannivå og forskjellige forskyvninger.

Rommene under jorden kommer til å bli stadig mer vanlige siden bymiljøene over jorden ofte allerede er fullt bygget ut. Äikäs tror at også målingene i samme takt blir stadig viktigere siden de beste bergressursene i de største byene allerede for det meste er bygget ut. Forskjellen mellom planleggerne kommer best til uttrykk i antallet måleinstrumenter som planlegges for hvert måleobjekt. Nøyaktige målinger i sanntid trengs særlig i store bergrom der mange mennesker beveger seg.

– Når det gjelder antallet målere, forsøker man alltid å finne en optimal løsning med hensyn til så vel informasjonsbehovet som de økonomiske aspektene. FinMeas har for oss vært en ideell partner, for selskapet har stått til tjeneste med godt planlagte og kostnadseffektive helhetsløsninger.

Last ned PDF

länsimetro

vattenfall

hsy

liikennevirasto

destia

vtt

ramboll

vr

lemminkäinen

skanska

aalto

hki