Vannivå

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger.

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger. FinMeas’ automatiske vannivåmåling overvåker situasjonen og slår alarm hvis vannivået stiger over eller synker under de fastsatte grensene.

Måleinstrument

Det typiske måleområdet for vanntrykksensorene er 0–5 bar. Flere trykksensorer kan kobles til en og samme sentralenhet.

Fordeler med automatiske målinger

Automatisk overvåkning av vannivået er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle overvåkningsmetoder. Når instrumentet har blitt installert, er driftkostnadene lave. Man trenger å besøke stedet. Måleresultatene vises i FinMeas’ Internett-tjeneste, og de kan lastes ned for nærmere behandling. Hvis de på forhånd fastsatte grenseverdiene overstiges, får den ansvarlige personen umiddelbart en alarm til sin mobiltelefon eller e-post.

Våre referenser