Produkter og tjenester

 

Geoteknisk overvåking

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med. FinMeas spesialiserer seg innen monitorering av løsmasser, berg og strukturer. Bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger øker sikkerheten på en ressurseffektiv måte for byggeprosjekter.

Instrumentene for bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger innstaleres på gitt sted hvor kritiske bevegelser kan oppstå. En tilkoblet kontrollenhet sender signaler til FinMeas Online hvor predefinerte grenser for bevegelser er satt og alarmer sendes ut om de overskrides. På den måten reduseres proaktiv antallet faresituasjoner.

Les vårt magasin og se video.

Forskyvninger

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger...

Forskyvninger

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger i gruver og anrikningsverk samt forskjellige voller og fundamenter, fyllplasser, dammer og andre konstruksjoner. Selv små forskyvninger i kritiske objekter kan innebære en sikkerhetsrisiko som kan få alvorlige følger. Takket være FinMeas automatiske målinger får man umiddelbart opplysninger om forskyvninger og kan derigjennom forutse farlige situasjoner i tid.

Måleinstrument

Måleinstrumentet er et automatisk inklinometer, dvs. en bøyelig stav som inneholder toakslede hellingssensorer. Sensorene er vanligvis plassert i staven med en meters mellomrom. Målestaven plasseres loddrett i jordmassen slik at den bøyer seg etter bevegelsene i de forskjellige sjiktene. Forskyvningsprofilen beregnes ut fra de opplysninger som fås fra stavens sensorer.

Fordeler

Tidligere har forskyvninger blitt målt manuelt, dvs. en målemann har lest av måleinstrumentet på stedet. Manuelle målinger er arbeids- og ressurskrevende, og det fremgår ikke av målingene når forandringene i virkelighet har funnet sted. Med automatiske målinger får man vite det nøyaktige tidspunktet for forandringene. På den måten kan man identifisere hva som forårsaker endringene, og planlegge avhjelpende tiltak så effektivt som mulig.

Setninger

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus.

Setninger

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus. For måling av setninger leverer FinMeas et presist måleinstrumenter der trykksensorer har blitt koblet til en lang væskefylt slange. Slangemåleinstrumentet kan være flere hundre meter langt, og sensorenes Kommer med ønsket intervall. Derfor egner det seg utmerket til objekter der man vil ha informasjon fra flere forskjellige punkter. Instrumentet egner seg også til overvåkning av forskjellige slags fundamenter, fyllplasser og dammer. Selv en liten setning i et kritisk objekt kan utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko. Setningsslangen passer spesielt godt til objekter hvor temperaturforskjeller er mindre enn 10 grader. Ved hjelp av FinMeas setningslange får man da raskt nøyaktig informasjon også om små setninger, slik at avhjelpende tiltak kan iverksettes.

Fordeler med automatiske målinger

Setninger har tidligere blitt målt manuelt, noe som er ressurskrevende. I manuelle målinger fremgår det heller ikke når forandringene har funnet sted. Med FinMeas automatiske målinger får man umiddelbar informasjon om forandringer og kan da utføre avhjelpende tiltak raskt, nøyaktig og effektivt.

Forankringskrefter

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen.

Forankringskrefter

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen. Med automatiske målinger kan man sikre tilgangen til umiddelbar informasjon hvis de tillatte forankringskreftene overskrides. Hvis belastningen overstiger en fastsatt grense, får den ansvarlige uten opphold en melding om dette til sin e-post eller mobiltelefon. Belastningen må heller ikke synke for mye, siden forankringselementet da ikke støtter veggen. Målesystemet varsler også disse forandringene automatisk. Flere lastcellesensorer som måler forankringsgskrefter, kan kobles til en FinMeas-sentralenhet. Det typiske måleområdet er 0–1500 kN og velges etter anvendelsestype.

Fordeler

Sanntidsmåling av forankringskrefter med lasteceller gir visshet om at sjaktens oppstøtting er tilstrekkelig, noe som øker sikkerheten på byggeplassene. Samtidig kan konstruksjonene gjøres lettere, noe som sparer penger. Ved hjelp av målinger kan man på en trygg måte optimere antallet forankringselementer. I flere objekter har man kunnet minske antallet forankringselementer med opp til en tredjedel. Tele er en faktor som forårsaker endringer i forankringskreftene. Forankringskreftene begynner vanligvis å stige når telen øker trykket mot spuntveggen. Da varmer vi veggen slik at det trykket som telen forårsaker, forsvinner og forankringens kapasitet ikke overskrides. Takket være FinMeas’ automatiske målinger kan oppvarmingen påbegynnes på nøyaktig riktig tidspunkt – på store byggeplasser kan dette medføre besparelser på hundretusenvis av kroner.

Poretrykk

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller.

Poretrykk

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller. Poretrykksmålinger brukes også som støtte ved konstruksjon av fundamenter og for eksempel ved overvåkning av jorddammer. En rask økning av poretrykket ved for eksempel fundamentering av pæler kan føre til at jordmassens bærekraft kollapser. Det i sin tur kan føre til alvorlige ulykker. FinMeas automatiske måling av poretrykk overvåker situasjonen og slår alarm hvis poretrykketstiger over tillatt nivå. På den måten er det lett å iverksette avhjelpende tiltak i tide.

Måleinstrument

Det typiske måleområdet for vanntrykksensorene er 0–5 bar. Flere spisser for måling av poretrykk kan kobles til forskjellige nivåer på samme t målepunkt. Poretrykksensorene eller piezometrne trykkes ned i jorden ved hjelp av gjengede stålrør.

Fordeler med automatiske målinger

Automatisk overvåkning av poretrykket med piezometre er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle manuelle overvåkningsmetoder. Når instrumentet har blitt installert, er driftkostnadene lave. Man trenger ikke å besøke stedet. I stedet vises opplysningene via en Internett-tjenest. Dertil får ansvarlige personer umiddelbart en alarm til sin mobiltelefon eller e-post hvis de fastsatte verdiene overstiges.

Vannivå

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger.

Vannivå

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger. FinMeas’ automatiske vannivåmåling overvåker situasjonen og slår alarm hvis vannivået stiger over eller synker under de fastsatte grensene.

Måleinstrument

Det typiske måleområdet for vanntrykksensorene er 0–5 bar. Flere trykksensorer kan kobles til en og samme sentralenhet.

Fordeler med automatiske målinger

Automatisk overvåkning av vannivået er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle overvåkningsmetoder. Når instrumentet har blitt installert, er driftkostnadene lave. Man trenger å besøke stedet. Måleresultatene vises i FinMeas’ Internett-tjeneste, og de kan lastes ned for nærmere behandling. Hvis de på forhånd fastsatte grenseverdiene overstiges, får den ansvarlige personen umiddelbart en alarm til sin mobiltelefon eller e-post.

Temperaturprofil

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter...

Temperaturprofil

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter og andre biologiske prosesser samt industrielle måleanvendelser. Grafiske temperaturdiagrammer viser når teleløsningen har begynt, eller hvilken dybde telen har nådd. I undersøkelser av isoleringsmateriale kan man se hvordan forskjellige materialer forhindrer frostens innvirkning og varmeovergangen i jorden eller i konstruksjoner. I komposter kan man få informasjon om temperaturer på forskjellige dyp, noe som bidrar til å vurdere kompostens modenhetsgrad eller til å justere lufting og vanning.

Måleinstrument

Måleinstrumentet er en stav som inneholder presise digitale temperatursensorer, og som skreddersys etter kundens ønske. Målestavens lengde kan variere mellom noen desimeter og flere meter. Sensorene er vanligvis plassert i staven med fem centimeters mellomrom. Målekabelens lengde kan være flere hundre meter. Måleinstrumentets elektronikk leser av de digitale temperatursensorene og sender automatisk informasjonen til FinMeas’ måledatatjeneste.

Fordeler med automatiske målinger

FinMeas’ digitale måleinstrumenter løser mange av problemene med tradisjonell analog teknologi. Det trengs ikke lenger en egen sensor og kabel for hvert målepunkt. Samtidig slipper man den besværlige håndteringen av termopar, tykke kabelknipper og de mange feilkildene i analog elektronikk. FinMeas’ måleinstrumenter har kun én kabel som trenger å tilsluttes, så de er lette å installere. Det er også enkelt å flytte instrumentet til et annet måleobjekt, og måleresultatenes pålitelighet er overlegen tradisjonelle systemer.

Bergbevegelser

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom.

Bergbevegelser

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom. Hvis måleresultatene vitner om en større bevegelse enn forutsett, kan man på byggeplassen raskt reagere og ved behov forsterke konstruksjonene. Målingenes betydning understrekes også av at de beste bergressursene i de største byene i høy grad allerede er utnyttet: Arbeidet utføres under stadig mer krevende omstendigheter. Ved hjelp av målingene kan entreprenører ved behov også bevise at sprengningen ikke har medført skade på bygninger i omgivelsene.

Måleinstrument

Måleinstrumentene er tre-,fem-, eller åttepunktsekstensometre med et måleområde på 25–100 mm. Ekstensometerne installeres i et hull i berget, og forankringselementene på forskjellige dybder følger bergets bevegelser i forhold til referanseenden. Samtidig får man informasjon om temperaturen i forankringselementene og referanseenden. Lesehodet omdanner ekstensometerets bevegelse til et elektronisk signal som FinMeas automatiske lese- og dataoverføringsenhet digitaliserer og sender til FinMeas’ Internett-tjeneste.

Fordeler med automatiske målinger

Automatiske målinger av berg bidrar til økt sikkerhet og minsker kostnadene som kommer med manuelt arbeid. Målefrekvensen er også generelt lav ved manuelle målinger. På noen uker kan det forekomme store bevegelser i berg, og i verste fall kan dette føre til ras. Med FinMeas’ automatiske målinger kan man koble eventuelle forandringene til et sprengningstidspunkt og til de sprengstoffene som har blitt brukt. De fjernavleste instrumentene kan også installeres på vanskelig tilgjengelige steder.

Sprekkmålinger

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling.

Sprekkmålinger

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling. Disse er brukt i flere infrastrukturprosjekter og i gruveindustrien for å måle sprekker som ofte kommer som følge av intrusivt arbeid i nærheten. Bruksområder er for eksempel: tuneller, bygninger, broer og dammer.

Måleinstrument

Måleverktøyet kalles en aksielt mekanisk sprekkmåler. Den installeres ved å feste to ankre på hver side av en sprekk og ved å sette en målestav mellom disse. Kontrollenheten sender måledata automatisk til FinMeas Online, som gir deg enkelt tilgang til oppdatert informasjon.

Fordeler

 • Eksakt informasjon i realtid
 • Ideell for å måle bevegelser på steder vanskelig å komme til
 • Enkelt og raskt å installere
 • Automatisk data sørger for at du kan oppdage deformasjoner før de blir større problemer
 • Fjernavlesning reduserer unødige kostnader, forsinkelser og risiko for feil

Inklinasjon

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder.

Inklinasjon

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder. Inklinasjonsmålinger er ofte brukt på historiske bygninger, støttevegger, kaier og broføtter.

Måleinstrument

Måleverktøyet kalles en automatisk helningsmåler. På grunn av gode, robuste sensorer så kommer verktøyet med god treffsikkerhet og uten temperaturbegrensninger. Det kan installeres horisontalt eller vertikalt. Kontrollenheten sender måledata automatisk til FinMeas Online, som gir deg enkelt tilgang til oppdatert informasjon.

Fordeler

 • Eksakt informasjon om helninger i realtid
 • Ideell for steder med temperaturforandringer hvor stor nøyaktighet kreves
 • Veldig enkel å installere; krever ikke stopp i annet arbeid
 • Alarm går da deformasjonsgrenser er overskredet
 • Fjernavlesning reduserer kostnader, forsinkelser og risiko

Belastningsmåling

Automatiske monitorering av press brukes til å kalkulere strukturbelastninger.

Belastningsmåling

Automatiske monitorering av press brukes til å kalkulere strukturbelastninger. Dette er viktig for å måle strukturens bærekraft og for å forhindre stabilitetstap på grunn av for mye last. De mest brukte stedene inkluderer betong- og metallstrukturer slik som tuneller, pæler, broer og dammer.

Måleinstrument

FinMeas leverer en bred variasjon av belastningsmålere med forskjellige lengder og mønstre. De er enkle å installere og kan settes direkte på betongen. En kontrollenhet sender automatiske måledata til FinMeas Online, hvor du har enkel tilgang til oppdatert informasjon i realtid.

Fordeler

 • Automatiske belastningsmålere er den mest robuste måten å måle press i stål i realtid
 • Verktøyene kan be skreddersys til å møte forskjellige behov
 • Ideell for å måle press på selv de vanskeligste steder
 • Automatiske alarmer trygger sikkerheten på stedet
 • Fjernavlesning reduserer unødvendige kostnader, forsinkelser og risiko

 

Våre referenser: