Produkter og tjenester

Geoteknisk overvåking

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med. FinMeas spesialiserer seg innen monitorering av løsmasser, berg og strukturer. Bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger øker sikkerheten på en ressurseffektiv måte for byggeprosjekter.

Instrumentene for bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger innstaleres på gitt sted hvor kritiske bevegelser kan oppstå. En tilkoblet kontrollenhet sender signaler til FinMeas Online hvor predefinerte grenser for bevegelser er satt og alarmer sendes ut om de overskrides. På den måten reduseres proaktiv antallet faresituasjoner.

Les vårt magasin og se video.

Forskyvninger

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger...

Setninger

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus.

Forankringskrefter

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen.

Poretrykk

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller.

Vannivå

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger.

Temperaturprofil

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter...

Bergbevegelser

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom.

Sprekkmålinger

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling.

Inklinasjon

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder.

Belastningsmåling

Automatiske monitorering av press brukes til å kalkulere strukturbelastninger.

Våre referenser